K2022-2638

Nyhet

Lex maria rapport - Bristande information till patient om fertilitetsbevarande åtgärder

2022-07-12

Kvinna som utreds på grund av yrsel via vårdcentral. Initial röntgen visar en sannolikt godartad tumör i lillhjärnan som följs upp enligt rutinprogram. Patienten försämras och uppföljning tidigareläggs. Ny undersökning inger misstanke om att tumören är elakartad. Biopsi bekräftar cancerdiagnosen och behandling med strålning och cellgifter inleds. Innan påbörjad behandling fick patienten inte information om att behandlingen kunde påverka hennes fertilitet och när detta blev känt var det för sent att göra fertilitetsbevarande åtgärder.

Åtgärder riktas till exempel mot att skapa rutiner för information om fertilitetsbevarande åtgärder vid cellgiftsbehandling och hur dessa dokumenteras i journalen

Händelsen bedöms ha medfört allvarlig vårdskada och anmäls enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.