K2021-1293

Nyhet

Lex Maria rapport - Covid-19 smittad på sjukhus

Patient med transplanterade organ, lymfom och diabetes inkom med andningssvikt och misstänkt pneumoni. PCR-tester mot Sars- cov -2 var negativa vid ankomst till sjukhuset. Patienten respiratorvårdades fyra dygn och förbättrades. Vidare vård gavs med syrgas på högflödesgrimma. Efter drygt två veckor konstaterades patienten PCR-positiv med klinisk bild av Covid-19. Patienten avled i infektionen. På intensivvårdsavdelningen genomfördes smittspårning då det funnits personal som varit infekterade/PCR-positiva.

Åtgärder riktas bland annat mot strikt följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt de skärpta smittskyddsåtgärder inklusive ”source-control” som råder under pandemin.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.