K2020-5084

Nyhet

Lex Maria rapport - Försenad diagnos och fördröjd behandling

Patient som har genomgått en stamcellstransplantation på grund av akut leukemi. Vid efterföljande sedvanliga kontroller på mottagningen togs prover för att följa behandlingsresultatet och för att upptäcka eventuellt recidiv. Vid en provtagning två år efter transplantationen visade prover på ett återfall av grundsjukdomen som vidimerades men ej uppmärksammades eller följdes upp. Detta upptäcktes en månad senare varvid förnyad stamcellstransplantation genomfördes med gott resultat. Åtgärder inriktas mot att säkerställa klinikens vidimeringsrutiner, förbättra läkarkontinuiteten och den administrativa hanteringen av provsvar på mottagningen.

Händelsen kan ha medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.