K2021-6737

Nyhet

Lex Maria rapport – Förväxling av prover gav risk för fel diagnos

Två provrör med DNA-prover för diagnostik av genetiska sjukdomar inkom samtidigt, de förväxlades på laboratoriet och felaktigt diagnostiskt svar lämnades gällande ett litet barn.

Felen upptäcktes och korrigerades. Ingen felbehandling skedde av inblandade patienter.

Händelsen bedöms dock som risk för allvarlig vårdskada varför avvikelsen anmäles till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.