K2020-5321

Nyhet

Lex Maria rapport - Infartsrelaterad sepsis

Patient med hjärt-, kärl- och lungsjuklighet överfördes från annat sjukhus för intervention efter hjärtinfarkt. Under fjärde vårddygnet sepsis med framodling av samma bakterier i blod och vid infartsställe med smärta, rodnad och värmeökning. Vårdtiden förlängdes med infusionsbehandling med antibiotikum och interventionen fick framflyttas.

Åtgärder riktas bland annat mot utbildning av befintliga rutiner av perifer venkateter och ny rutin för samtycke till direktåtkomst till journalanteckningar i samband med inskrivning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria