Lex Maria K2020-6812

Nyhet

Handläggning av patient försenades

2020-12-03

Ett barn med medfödd missbildning i ryggen opererades 2015.
Efter operationen försämrades patienten i sin sjukdom och flera konsultremisser skickades från hemorten till Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa remisser besvarades ej trots flera påminnelser. Återkoppling fördröjdes ca ett år. Ärendet övertogs av annan läkare varvid situationen uppdagades och medicinsk utredning påbörjades.
Patienten har utvecklat försämrad lungkapacitet och det går inte att utesluta att fördröjningen påverkat händelseförloppet.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.