Lex Maria K2019-11087

Nyhet

Patientförväxling försenade akut diagnostik

Två patienter som skulle erhålla olika röntgenundersökningar med konstrast förväxlades, varvid den ena patienten erhöll fel undersökning. Då kontrast redan givits kunde därför inte den planerade akuta undersökningen göras förrän nästföljande dag.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.