Lex Maria K2019-6363

Nyhet

Försenad behandling med antibiotikum

Patient med avancerad sjukvård i hemmet remitterades till sjukhuset på grund av andningssvårigheter med infektionstecken, som indicerade intravenös antibiotikabehandling. Insättandet av infektionsbehandlingen försenades mer än ett dygn. Patienten fick hjärtstillestånd och återupplivades men avled senare på intensivvårdsavdelningen. Åtgärder fokuserar på att förtydliga rutinerna i ansvarsroller, rapportering mellan enheter och interprofessionell återföring och utbildning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.