Lex Maria K 2019-9861

Nyhet

Fördröjd akut behandling

Barn med diabetes inkom med högt blodsocker. Insulindropp ordinerades och barnet lades in på vårdavdelning. Barnet försämrades och överfördes till intensivvårdsavdelning, där det noterades att insulindroppet inte var kopplat till den perifera infarten. Efter givet insulin förbättrades barnet snabbt. Åtgärder inriktas främst på genomgång av gällande rutiner.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.