Lex Maria - K 2019-10276

Nyhet

Brister i hjärndödsdiagnostik

2019-11-28

En allvarligt sjuk patient vårdades på intensivvårdsavdelning där han ordinerades en kärlröntgenundersökning med frågeställning hjärndöd?
Då den diagnostiska handläggningen i ärendet avvikit från den författningsmässiga, bedöms förloppet innebära en allvarlig patientsäkerhetsrisk.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.