Lex Maria - K 2019-1783

Nyhet

Förväxling bröstmjölk

Förväxling av bröstmjölk på en vårdavdelning har skett. Bröstmjölk från patient A gavs till Patient B. Rutiner för bröstmjölkshantering har gåtts grundligt igenom med berörd personal. Berörd personal har också fått kvittera sitt uppdrag.
Efter kontrollprover konstaterades att barnet inte fått någon vårdskada.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.