Lex Maria - K 2018-7737

Nyhet

Utbrott av vancomycinresistenta enterokocker

Under perioden december 2017 till juli 2018 upptäcktes sammanlagt 83 fall i Stockholms läns landsting av bakterien vancomycinresistent enterokock, VRE, med samma typningsmönster, 71 av dessa fanns på Karolinska universitetssjukhuset (66 på Karolinska Huddinge, 5 på Karolinska Solna). Utbrottet skedde framför allt på en avdelning för patienter inom övre buk-kirurgi, men sågs även på några andra avdelningar. Utbrottet spreds även till fem andra sjukhus inom länet och till tre andra landsting/regioner varav två fick omfattande smittspridningar. Smittan upptäcktes med rutinmässiga smittspårningsodlingar enligt SLL:s handlingsprogram för resistenta bakterier. En styrgrupp sammankallad av chefläkare med Smittskydd och Vårdhygien, har tillsammans med verksamheten analyserat, planerat och genomfört åtgärder tills spridningen slutade. Spridning av resistenta bakterier inom sjukhuset bedöms utgöra risk för allvarlig vårdskada och spridningen anmäls enligt Lex Maria.