lex Maria K 2018-4256

Nyhet

Bristande följsamhet till hygienregler ledde till sepsis

En patient med mångåriga besvär från matstrupe och magsäck behövde en ny kateter under huden till en ven (SVP), för att kunna få näring som behandling vid näringsbrist. Det var svårt att sätta nålen och flera olika personer gjorde flera försök innan det lyckades att få den på plats, under detta följdes inte alla hygienregler. Några dagar efter tillfället utvecklade patienten en infektion av stickstället med sepsis och behövde få antibiotikabehandling.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.