Lex Maria - K 2017-5070

Nyhet

Allvarlig fallskada.

Sammanfattningsvis gäller händelsen en patient med terminal njursvikt, stroke, diabetes och hjärtsjukdom. Hen inkom till akutmottagningen Karolinska Huddinge på grund av andningsbesvär och trötthet som tilltagit senaste veckan. Besvären bedömdes vara orsakades av hjärtsvikt och övervätskning sekundärt till njursvikten. Patienten lades in för behandling och vidare utredning. Under vårdtiden ramlade patienten ner från sängen då han har försökt ta sig upp. Röntgenundersökning visade en höftfraktur och patienten opererades för detta. Patienten försämrades efter operationen med tilltagande njursvikt, lågt blodtryck och sänkt medvetandegrand. Trots behandlingsinsatser avled patienten tre dygn senare.

Vi bedömer att fallskadan har bidragit till att patienten avled.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.