Guider, rapporter och andra texter som rör innovation

Här presenteras handböcker, rapporter, white papers och andra typer av sammanställningar som rör olika aspekter av innovationsarbete på Karolinska.

Guide för innovationsupphandling

För att öka antalet implementerade medicintekniska innovationer, som kan möta den ofta komplexa behovsbilden inom vård och omsorg, behövs förbättrade upphandlingsprocesser, beställarkompetens och upphandlingsstöd för företag. 

Materialet innehåller guider med metoder och kunskap om innovationsupphandling för beställare, för hur företag kan utveckla medicintekniska lösningar tillsammans med en beställare och för att navigera genom upphandlingsprocessen för att möjliggöra upphandling av innovation.

Du hittar guiden på medtech4healhts webbportal för innovationsverktyg: Innovationsupphandling – Medtech Arena

Innovationsstöd på Karolinska | årsrapport 2021

Här kan du läsa hela rapporten med exempel på innovation på Karolinska: online eller öppna/ladda ned PDF.

Robotar, AI, distansvård, unga som utvecklar sin cancervård, hela teman som satsar på innovationskultur – och 429 deltagare på årets innovationskurser på Karolinska, i Region Stockholm och i Europa

Karolinska Universitetssjukhuset arbetar för att stärka förutsättningarna för innovation på sjukhuset. Rent konkret innebär det stöd till verksamheternas innovationsarbete, satsningar inom utvalda strategiska områden samt industrisamverkan utifrån vårdens behov. Andra viktiga komponenter är stödjande ramverk, coachning och kurser för medarbetare och chefer.

Stödet ges via sjukhusets avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamarbeten. Med utgångspunkt i vårdens behov och sjukhusets övergripande strategi får teman, funktioner och staber hjälp med att identifiera behov inom vården och utveckla nya arbetssätt, nya processer eller ny teknik inom hög­specialiserad vård.

Stöd för utveckling och implementering av AI utifrån vårdens behov.

Snitslad bana för utveckling av AI i vården (tryck på + till höger för att läsa mer)

Nu finns en "snitslad bana" till stöd för verksamheter som är intresserade av AI-utveckling. I en ny rapport presenterar steg för steg för innovationssamarbete utifrån vårdens behov med hänsyn till bland annat juridik, datadelning och upphandling.

Steg för steg – AI-utveckling i samverkan utifrån vårdens behov

Ringar in viktiga vägval

Den snitslade banan har tagits fram för Karolinska Universitetssjukhuset och vårt interna arbete, men erfarenheterna är i mångt och mycket applicerbara på andra organisationer och vi hoppas kunna inspirera. Vår avsikt har inte varit att byråkratisera processen, tvärtom har vi försökt se vilka dokument och vägval som varit nödvändiga för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt.

Genom pilotprojekt i klinisk verksamhet har vår snitslade bana både utvecklats och trycktestats i verkligheten.

Ett resultat av regionala satsningen I-AID

Den snitslade banan utvecklades av innovationsprojektet I-AID, som drevs av Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm med stöd av Vinnova. Det treåriga projektet är formellt avslutat, och AI-verktyg utvecklas nu vidare inom flera kliniska verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Strategi för kommande femårsperiod gällande innovationspartnerskapet mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips.

Strategi | Nytt femårsfokus för innovationspartnerskap

Efter fem års innovationspartnerskap mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Philips, har lärdomarna analyserats och förts in i en ny strategi för innovationssamverkan inom medicinsk bildhantering och patientmonitorering. 

Valet av fokusområden för den kommande femårsperioden har föregåtts av djupgående analyser och gemensamma workshops, där bägge organisationer bidragit med sin expertis – från vårdpersonal och forskare till ledning. Tillsammans har vi identifierat utmaningar och behov inom områden där vi har mycket att vinna på att samarbeta.

Syftet med Karolinskas upphandlade innovationspartnerskap är att skapa förutsättningar för att utveckla bästa möjliga sjukvård för morgondagens patienter.

Fokus för fem år framåt är djupt grundade i vårdens behov – och möjligheter.

 

Hur kan automation bidra till bättre arbetsmiljö genom att avlasta personal med monotont arbete, så att de kan ägna sig åt intressantare arbetsuppgifter – samtidigt som resursanvändningen blir effektivare? Innovationsprojektet AutoMed har identifierat områden där automationslösningar kan göra stor nytta – och lagt grunden för fortsatt utveckling utifrån vårdens behov.

White paper | AutoMed – Automation och robotik i vården

Hur kan automation bidra till bättre arbetsmiljö genom att avlasta personal med monotont arbete, så att tid frigörs till intressantare arbetsuppgifter – och samtidigt effektivare resursanvändning? Innovationsprojektet AutoMed har identifierat områden där automationslösningar kan göra stor nytta – och lagt grunden för fortsatt utveckling utifrån vårdens behov.

 

Forskning och empirisk kunskap ligger till grund för utvecklingen av innovationsledning på Karolinska Universitetssjukhuset.

Rapport | innoLead@Karolinska – Innovationsledning på sjukhus

Ökad kunskap om innovationsledning

innoLead var ett projekt för att öka Karolinska Universitetssjukhusets förmåga att leda och sprida innovation genom ökad användning av kunskap baserad på både forskning och erfarenhet. Forskningsläget kartlades samtidigt som projektet identifierade och utvecklade konkreta arbetssätt att nå snabbare förståelse för innovationsmetodik hos medarbetare och verksamheter som driver innovationsprojekt. 

 

Bakgrund och nuläge

innoLead drevs som ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm fram till början av år 2020. Arbetet leddes av Innovationsplatsen, som är sjukhusets verksamhet för att stödja och driva innovation.

Kunskapen som gerenerades används nu i det fortsatta arbetet med att stärka Karolinska Universitetssjukhusets innovations- och innovationsledningsarbete, det vill säga förmåga att utveckla och implementera nya processer, metoder, och arbetssätt. Detta i sin tur bidrar till sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård samt till den övergripande visionen att skapa värde för patienter.

 

Spelplanen visar viktiga vägval i samarbete mellan vård, forskning och företag.

Hjälpmedel för innovationsprojekt

Spelplanen kan användas som hjälpmedel i diskussioner mellan forskare, sjukvårdspersonal, företag, finansiärer och andra som ingår i ett innovationssamarbet. Spelplanen visar på viktiga vägval när arbetet tas från behov, idé eller forskning till implementering.

Exempel på diskussion som inte är ovanlig är om ’FoU-samverkansprojekt’ utanför Lagen om offentlig upphandling (Forskning och utveckling, FoU, undantaget) är bästa strategi för de ingående aktörerna, vilka förväntningar har aktörerna på utfall från samverkansprojektet, vilka begränsningar och utmaningar finns i samverkan med offentlig sektor? Vilka är utmaningarna med egenutveckling, och hur skall dessa hanteras? Upphandling, när är det relevant och hur gör man? När ska inköpsavdelningarna involveras (om möjligt alltid och tidigt!)? Akademisk forskning och utveckling, hur förhåller den sig till Spelplanen, hur ser bryggan ut?

Spelplanen har tagits fram i samverkan mellan Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten och Region Skåne, inom Swelifes projekt SWEPER.

 

 

Vetenskapliga publikationer

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska