Cancerpatienter mest nöjda med vården

Nyhet

Tema Cancer är en av de verksamheter där patienter är mest nöjda med vården. Av drygt 18 000 svarande uppger 96 procent att helhetsupplevelsen varit bra eller mycket bra. – Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger omvårdnadschefen Ulrika Mjörnell.

En av sjuksköterskorna samtalar med en cancersjuk patient.

På enheten för gastrointestinal endoskopi i Solna och i Huddinge har man länge arbetat aktivt med patientinvolvering och patientinflytande. En viktig del i den processen är de enkäter som dagligen går ut till alla patienter.

– Vi började tidigt att skicka ut dem elektroniskt till de elektiva patienter som kommer till oss för undersökningar. Vi har haft en god svarsfrekvens och framför allt många fritextsvar, säger Ulrika Mjörnell, omvårdnadschef.

Fritextsvaren har handlat om allt från bemötande, väntetider, svårighet att hitta på sjukhuset till förslag på hur man skulle kunna möblera om i ett väntrum.

– Fördelen med de elektroniska enkäterna är att man får svaren i realtid, kommer en synpunkt kan den lyftas i medarbetargruppen direkt och man kan enkelt göra en förändring.

Läkarna Masami Omae och Andrianos Tsekreosi samtalar i korridoren på vårdavdelningen för övre buk.

Patienten en del av teamet

Resultatet på enkäterna diskuteras också kontinuerligt på avdelningsmöten, i fikarummet och på planeringsdagar.

– Vi lyfter ofta frågor som handlar om etik, värderingar och hur vi ser på människan. Vi arbetar tillsammans i team där alla är beroende av varandra oavsett titlar eller utbildning och där patienten är en del av teamet, säger Ulrika Mjörnell och fortsätter:

– Vi har utformat ett strukturerat arbetssätt där vi alltid tar in patienten i samtalet inför, under och efter undersökningen.

En annan nyckel till framgång är sjukhusets patientrepresentanter. De deltar i utvecklingsprojekt, ledningsgrupper och patientflödesbord.

– På Tema Cancer arbetar vi väldigt aktivt med dem på fler olika nivåer. Vi har också lärt oss att när vi har med patientrepresentanter i olika projekt både när det gäller klinisk och forskningsutveckling så blir resultaten bättre, säger Louise Svanström, kvalitetssamordnare på Karolinska Comprehensive Cancer Center.

Seija Karlsson är vårdledande sjuksköterska på endoskopin.

Kontaktsjuksköterskans roll

Utöver det finns en kontaktsjuksköterska med ett övergripande ansvar för patienten genom hela vårdkedjan. I det uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandling och ge stöd vid normala krisreaktioner.

– Denna roll tror jag också bidrar stort till patienternas upplevelse av vården hos oss, säger Louise Svanström.

Ulrika Mjörnell fyller i:

– Hur en patient upplever sin vård hos oss är viktigt. Vi är övertygande om att undersökningarna blir lättare och att det ger ett bättre resultat när patienten är delaktig.

Vi tänker att våra goda resultat på patientenkäten är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

LÄS OCKSÅ: Hög patientnöjdhet på Karolinska Universitetssjukhuset


Text: Nneka Magnusson Amu
Bild: Malin Jochumsen