Hög patientnöjdhet på Karolinska: 94 procent av patienterna upplever vården som bra eller mycket bra

Nyhet

PATIENTNÖJDHET. För Karolinska Universitetssjukhuset är det viktigt att följa data och ta lärdomar av patienters synpunkter för att hela tiden utmana arbetssätt och förbättra vårdens kvalitet. 56 000 patienter har svarat på automatiserade enkäter under 2022 och ännu fler svar väntas komma in 2023.

Under 2022 startade Karolinska automatiserade utskick av enkäter till patienter efter besök på mottagning, dagvård eller slutenvårdstillfälle. Patienterna får tillgång till enkäten via 1177 i sin dator eller mobil och kan enkelt svara på frågor om till exempel bemötande, information och delaktighet.

– Automatiseringen av enkäten underlättar för patienten, minskar administration för vårdpersonalen, och ökar antalet enkäter som skickas ut. Det finns också möjlighet att skriva fritextsvar gällande vårdbesöket och dessa svar är en viktig källa i verksamheternas förbättringsarbete, säger Ylva Pernow, kvalitet och patientsäkerhetsdirektör.

Svarsfrekvensen på patientenkäterna ligger på 40–45 % och med automatiseringen har sjukhuset fått in ca 56 000 svar år 2022. Antalet svar förväntas öka under 2023.

– Resultatet från december 2022 visar att 94 procent av patienterna på Karolinska bedömer sin helhetsupplevelse av vården som bra eller mycket bra. Nedbrutet på olika verksamheter kan vi se att särskilt cancerpatienter varit nöjda. Av drygt 18 000 svarande från Tema Cancer uppger 96 procent att helhetsupplevelsen varit bra eller mycket bra, säger Ylva Pernow.

Under 2023 fortsätter sjukhuset att sätta fokus på ökad transparens kring resultat och automatiserad rapportering. I digitala månadsrapporter med resultat på kvalitetsindikatorer kan både styrelse och verksamhetsledning följa trender och agera på förändringar. Dessutom görs medicinska resultat och kvalitetsmått tillgängliga för patienter och allmänhet, genom öppna resultat som publiceras på sjukhusets webbsida.

LÄS OCKSÅ: Cancerpatienter mest nöjda med vården

FAKTA

  • 94 procent av patienterna bedömer sin helhetsupplevelse av vården på Karolinska Universitetssjukhuset som bra eller mycket bra.
  • Svarsfrekvensen på patientenkäterna ligger på 40–45 %. Sjukhuset har fått in ca 56 000 svar år 2022.
  • Patienters synpunkter mäts via automatiserade enkäter som skickas via 1177. Metoden att systematiskt följa upp patientens upplevelse kallas PREM (patient reported experience measures).
  • Patientinvolvering och patientinflytande: Involveringen av patienten som medskapare i vården utvecklas på flera nivåer. Sjukhusets verksamheter arbetar aktivt med att främja personcentrerad vård. Patientrepresentanter deltar i utvecklingsprojekt, ledningsgrupper och patientflödesbord. Ett utbildningsprogram för patientrepresentanter kommer att tas fram under 2023.
  • Här kan du följa Karolinska Universitetssjukhusets resultat och kvalitetsmått: Kvalitet och resultat (karolinska.se)