Centrum för fostermedicin

Centrum för fostermedicin (CFM) bedriver specialiserad och nationell högspecialiserad vård (NHV). Verksamheten är förlagd både i Huddinge och Solna. Fosterterapin tar emot patienter från hela landet och även Norden och Baltikum. Här utförs även missbildningsdiagnostik. Vi har jourverksamhet med en fostermedicinsk beredskapslinje.

Är du patient eller närstående?

Sidan du befinner dig på nu riktar sig enbart till vårdgivare och remittenter. Länken nedan tar dig direkt till patientsidorna.

Centrum för fostermedicin för patienter och närstående

Vår verksamhet

Hos oss arbetar obstetriker med specialistkompetens inom fostermedicin, ultraljudsbarnmorskor, undersköterskor samt genetisk vägledare. Vi tar emot patienter för second opinion inom området fostermedicin.

En stor del av våra patienter kommer hit för KUB (pm), NIPT, rutinultraljud, riktat ultraljud (pm), tillväxtultraljud samt invasiv provtagning. Varje år gör vi cirka 16 000 ultraljudsundersökningar, varav knappt hälften är rutinultraljud.

Nationell Högspecialiserad Vård (NHV)

CFM har uppdrag för fosterterapi, vilket innebär fetoskopiska ingrepp exempelvis diagnostisk fetoskopi, navelsträngsocklusion med laser eller bipolär diatermi. Behandling av TRAP (twin reversed arterial perfusion), TTS (tvillingtransfusionssyndrom), shuntinläggning hos foster samt blodtransfusion hos foster vid till exempel immunisering.

Fostermissbildningar

CFM utför second opinion vid misstanke om fostermissbildning.

Fostervården

Blivande föräldrar som fortsätter graviditeten skrivs in i fostervården. Här samordnas besök mellan olika professioner. Den gravida går parallellt på sin egen mödravårdscentral.

Fostervården utgörs av ett tvärprofessionellt team bestående av fostermedicinare, barnmorska, barnspecialister samt kurator. Den vanligaste gruppen är hjärtfel, följt av urinvägs-och gastrointestinala avvikelser.

Besök fostervården

Fostermedicinsk jourverksamhet

Vi har en fostermedicinsk jourverksamhet som bemannas varje dag året runt av läkare från CFM. Verksamheten är avsedd för Karolinska Solna och Huddinge, region Stockholm samt för NHV. Mer information här.

Utomlänspatienter

En undersökning hos oss bekostas av patientens hemlandsting. De flesta landsting betalar undersökningar såsom de vanliga rutin- och tillväxtultraljuden utan att patienten har en betalningsförbindelse, men är hon skriven i landsting där detta inte gäller måste vi ha en betalningsförbindelse även för dessa undersökningar - annars får patienten bekosta undersökningen själv.

Mer information kan du få på Vårdgivarguiden Stockholms Läns Landsting.

Kontaktinformation Obs! gäller enbart tjänsteärenden

CFM Huddinge

Centrum för Fostermedicin, K68

Karolinska Universitetssjukhuset

141 86 Huddinge                                          

Telefon vxl: 08-585 800 00, Fax: 08-585 875 20

CFM Solna

Centrum för Fostermedicin (C5:28)

Eugeniavägen 23 

Karolinska Universitetssjukhuset 

171 76 Stockholm

Telefon: 08-517 700 00, Fax: 08-123 94 309

Sektionschef

Peter Lindgren    

Telefonnummer 08-585 800 00, mob + 46 70 609 29 23

peter.lindgren@regionstockholm.se

Omvårdnadschef

Anna Boström

anna.bostrom@regionstockholm.se

 

Är du patient eller närstående?