Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar

Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar innefattar de vanligaste sjukdomarna inom den medcinska enheten:

KOL/respiratorisk insufficiens,
Pleurasjukdomar
Sarkoidos och övriga interstiella sjukdomar  
Astma och allergi.
Vi har även specialkompetens för transplantationspatienter, CPAP och syrgasbehandling samt PAH. Verksamheten bedrivs i både Solna och Huddinge.

Inom området finns följande patientflöden

Luftrörssjukdomar

I patientflödet luftrörssjukdomar utreder och behandlar vi patienter med folksjukdomar som astma, KOL och allergi. I flödet ingår även patienter med bronkiektasier med kroniska luftvägsinfektioner och patienter med pneumothorax.

Lungvävnadssjukdomar

 

 

Är du patient eller närstående?