Karolinska NIDCAP Training and Research Center

Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) grundades på 1980-talet av utvecklingspsykolog, professor Heidelise Als, Boston Children's Hospital, USA. NIDCAP är ett program och en vårdfilosofi för barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård.

Barnläkaren Berry Brazelton (1918-2018) spred på 1970-talet kunskapen om nyfödda barns förmågor och styrkor. Ett nytt förhållningssätt till små och späda barn och introducerades då. Respekt för barnet och intresse för barnets individuella förmågor, känsligheter och behov betonades. Berry Brazelton utvecklade Brazelton Neonatal Behavior Assessment Scale (B-NBAS).

Heidelise Als, utvecklingspsykolog vid Boston Children's Hospital, vidareutvecklade B-NBAS till att användas för prematurfödda barn. Mätinstrumentet Assessment of Preterm Infant Behavior (APIB) togs fram för att bedöma det för tidigt födda barnets förmågor och känslighet för undersökning och för miljö. Als skapade en ny teoretisk modell – den Synaktiva modellen - för barnets beteende utifrån ständig synergism, samklang, i funktioner inom fem delsystem:

  • det autonoma eller fysiologiska systemet
  • det motoriska systemet
  • sömn- och vakenhetssystemet
  • systemet för interaktion med omvärlden
  • systemet för barnets självreglerande förmågor

Ett barn kan beskrivas baserat på observation av dess beteende och reaktioner inom de fem grundsystemen, utifrån miljö, vård och omsorg. Als skapade för detta den naturalistiska observationsmetoden, NIDCAP-observationen. Den är en strukturerad observation av barnet och formulerar en beskrivning av barnets styrkor och känslighet samt en bedömning av barnets nära förestående kommande utvecklingssteg. Baserat på detta, samt barnets aktuella medicinska tillstånd ges individuellt anpassade rekommendationer för omvårdnad, för att stödja en positiv långsiktig utveckling.

NIDCAP har som program utvecklats till att bli en vårdfilosofi för en human, mänsklig, styrkebaserad och respektfull neonatalvård. Fler och fler neonatalavdelningar i världen tar till sig NIDCAP som vårdfilosofi och som grund för vidare utveckling av sin vård och omsorg för nyfödda och förtidigt födda barn och deras familjer.

Programmet innehåller mycket mer än den naturalistiska observationen. NIDCAP är också ett utbildningsprogram på många nivåer:

  • Grundläggande nivå med 12-veckorsprogrammet Family and Infant Neurodevelopental Education (FINE
  • Specialistnivå med 2 år lång full NIDCAP-utbildning
  • Vidareutbildning för NIDCAP-tränare på olika nivåer

Programmet innehåller även utbildning i APIB, som kan användas vid neurologisk och utvecklingsmässig uppföljning av förtidigt födda barn samt inom forskning.

För att ge förutsättningar för ett barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande arbetssätt behöver vård, omsorg, utrustning och lokaler vara anpassade för detta. Som hjälp har NIDCAP Federation International (NFI) tagit fram ett verktyg och certifieringsprogram för neonatalavdelningar som stöd i denna utveckling; NIDCAP Nursery Assessment and Certification Program (NNACP).

Karolinska NIDCAP Training and Research Center grundades 1999 som det första NIDCAP-centret i Europa under namnet Scandinavian NIDCAP Center. Centrat startades av Björn Westrup, Agneta Kleberg, Karin Stjernqvist, Lena Westas och Hugo Lagercrantz.

Karolinska NIDCAP Training and Research Center har under åren 1997-2017 introducerat över 270 personer i NIDCAP och utbildat 143 personer till certifiering som NIDCAP-specialister. Därtill har vårt center certifierat tio NIDCAP-tränare i Sverige och Europa. Centret har under många år arbetat med att sprida kunskapen om denna vårdfilosofi i Europa och resten av världen och vi har hjälpt till med uppstarten av många Europeiska NIDCAP-Center. Björn Westrup har i två perioder varit styrelsemedlem för den internationella NIDCAP-organisationen, NIDCAP Federation International (NFI).

På ett övergripande europeiskt plan har Karolinska ett stort ansvar i utvecklingen av europeiska standarder för vård av nyfödda. På initiativ av sammanslutningen av europeiska föräldraorganisationer, European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), formuleras European standards of care for the newborn health. Björn Westrup är ordförande för expertgruppen för Infant- & Family-Centred Developmental Care. Boubou Hallberg är ordförande för NICU Design och Morten Breindahl är ordförande för Education & Training.

Pågående forskningsstudier

IPISTOSS Scandinavia

Immediate Skin to Skin Study, en randomiserad kontrollerad (RCT) studie för att undersöka effekterna av hud-mot-hud-vård som inleds omedelbart efter födseln hos barn födda förtidigt i graviditetsvecka 28-32. Parallellt med denna studie startas Immediate Kangaroo Mother Care Study (iKMC) under ledning av WHO och sponsring av Bill och Melinda Gates Foundation. Initiativtagande till studien är Björn Westrup och Nils Bergman, inom ramen för Institutionen för Kvinnor och barns hälsa vid Karolinska Institutet och Karolinska NIDCAP Training and Research Center.

En randomiserad interaktionsbaserad interventionsstudie i hemmet, efter utskrivning från neonatalavdelning, för extremt förtidigt födda barn och deras föräldrar

Studien syftar till att på lång sikt skapa ett program för fortsatt stöd för utveckling och social interaktion för extremt förtidigt födda barn efter utskrivning till hemmet.

Tidigare forskningspublikationer

Genom åren har många forskningsprojekt med direkt eller indirekt koppling till Karolinska NIDCAP Training and Research Center utförts och publicerats. Nedan följer några av dessa artiklar:

Parents' presence and parent–infant closeness in 11 neonatal intensive care units in six European countries vary between and within the countries

Raiskila, S., Axelin, A., Toome, L., Caballero, S., Tandberg, B. S., Montirosso, R., Normann, E., Hallberg, B., Westrup, B., Ewald, U. & Lehtonen, L. Acta Paediatrica, 2017 

Eight principles for patient-centred and family-centred care for newborns in the neonatal intensive care unit

Roué J, Kuhn P, Lopez Maestro M, et al. Archives of Disease in Childhood - Fetal and Neonatal Edition, 2017 

The Stockholm Neonatal Family-Centered Care Study: Effects on salivary cortisol in infants and their mothers

Evalotte Mörelius, Eva Berggren Broström, Björn Westrup, Ihsan Sarman, Annica Örtenstrand. Early Human Development, 2012

The Stockholm Neonatal Family Centered Care Study: Effects on Length of Stay and Infant Morbidity 

Annica Örtenstrand, Björn Westrup, Eva Berggren Broström, Ihsan Sarman, Susanne Åkerström, Thomas Brune, Lene Lindberg, Ulla Waldenström. Pediatrics, 2010

Preschool outcome in children born very prematurely and cared for according to the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)

 Westrup, B., Böhm, B., Lagercrantz, H. & Stjernqvist, K. Acta Paediatrica, 2004

Indications of improved cognitive development at one year of age among infants born very prematurely who received care based on the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP)

Agneta Kleberg, Björn Westrup, Karin Stjernqvist, Hugo Lagercrantz. Early Human Development, 2002

A Randomized, Controlled Trial to Evaluate the Effects of the Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program in a Swedish Setting

Björn Westrup, Agneta Kleberg, Kristina von Eichwald, Karin Stjernqvist, Hugo Lagercrantz Pediatrics, 2000 

Developmental outcome, child behaviour and mother–child interaction at 3 years of age following Newborn Individualized Developmental Care and Intervention Program (NIDCAP) intervention

Agneta Kleberg, Björn Westrup, Karin Stjernqvist. Early Human Development, 2000

Developmental Medicine & Child Neurology, 1990 Neurobehavioural Development At Term Of Extremely Low-Birthweight Infants (<901G)

Stjernqvist, K. & Svenningsen, N. W

Styrelsen för Karolinska NIDCAP training and research center

Stina Klemming, centerchef

Björn Westrup, biträdande centerchef

Lena Hellström Westas, medicinsk expert

Agneta Kleberg, NIDCAP-tränare

Ann-Sofi Ingman, NIDCAP-tränare

Siri Lillieskiöld, doktorand

Kajsa Bohlin Blennow, Patientflödeschef patientflöde Nyföddhetsvård

Hugo Lagercrantz, professor emeritus

Kontakta NIDCAP-centret