Väntelista och inför operation

Väntelistan

Karolinskas väntelista för njurtransplantation med avliden donator omfattar i dagsläget cirka 180 patienter. Väntelistan är indelad efter blodgrupp, där blodgrupp A och 0 är de vanligaste och blodgrupp AB och B mindre vanliga. En ny väntelista görs 4 ggr per år och patienter kan då bli aktiva på väntelistan. Väntetiden till njurtransplantation är mycket svår att förutsäga och varierar stort beroende på flera faktorer där de viktigaste är immuniseringsgrad (förekomst av anti-HLA antikroppar), blodgrupp, ålder och andra medicinska faktorer samt väntetid.

Alla patienter som är uppsatta på Karolinskas väntelista står samtidigt på den skandinaviska väntelistan inom Scandiatransplant, den gemensamma nordiska organisationen för bland annat organfördelning (Danmark, Estland, Finland, Island, Norge och Sverige). Ungefär 20% av de njurar som tas tillvara från avlidna donatorer inom Scandiatransplant fördelas till ett annat transplantationscenter enligt gemensamma riktlinjer. Detta innebär bland annat att njurar fördelas till patienter som är högimmuniserade, dvs har många olika anti-HLA antikroppar i höga nivåer och därför är svåra att hitta en passande njure till.

För patienter som har en accepterad levande njurdonator sker en planering av operationsdatum i samråd mellan patientkoordinator, njurdonator och njurmottagare. Normalt är väntetiden på operation ganska kort och ofta endast några veckor. För patienter som har en utredd och medicinskt accepterad njurdonator men där njuren inte passar av immunologiska skäl (till exempel anti-HLA antikroppar) så finns det en möjlighet att delta i njurbytesprogrammet STEP. Inom STEP, som är ett skandinaviskt samarbete, kan ett donator-mottagare par som är immunologiskt inkompatibla byta njure med ett annat par som också är inkompatibla. På så sätt kan båda mottagarna transplanteras med en njure från en levande donator och båda donatorernas önskan att bistå en nära anhörig kan realiseras. De båda mottagarna behöver då inte sättas på väntelistan vilket indirekt ökar tillgången på njurar från avlidna donatorer för patienterna på väntelistan.

Inför operationen

Om patienten står på väntelistan och njurtransplantationen skall ske från en avliden donator så kommer det ett telefonsamtal från en läkare eller koordinator på Karolinska sjukhuset. Detta kommer alltid överraskande och det kan ibland ske mitt i natten. Det är därför av största vikt att patienternas kontaktuppgifter finns tillgängliga och är aktuella. Vi vill helst även har alternativa kontaktvägar, till exempel via en släkting, vän, kollega eller granne. Patienten får då information kring planering inför njurtransplantationen och ombeds att komma till sjukhuset så snart som möjligt eller vid en bestämd tidpunkt. Den läkare som ringer ger all nödvändig information kring den aktuella situationen, förutsättningar samt planeringen. Ofta måste patienten fasta, det vill säga inte äta eller dricka från ett visst klockslag. Det är bra att ta med sig personliga tillhörigheter för ungefär en veckas vistelse på sjukhus. Det är inte lämpligt att åka med en egen bil (stressig situation, risk för olyckor, svårt hitta parkering), det är bättre att bli skjutsad eller åka taxi. Anhöriga kan följa med patienten till vårdavdelningen men får sedan åka hem igen. Anhöriga kan sedan kontakta vårdavdelningen per telefon och höra om, när och hur besök kan ske.

De flesta patienter får åka till Transplantationsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, den heter K87-89. Dagtid kan patienterna gå via huvudingången, jourtid via akutmottagningen. Vissa patienter får åka till Transplantations vårdavdelning på Nya Karolinska i Solna, den heter NB 6:01-02 och delas med bland annat plastikkirurgi och kranio-facial kirurgi. Instruktioner kring var man går in med mera ges av vårdpersonalen vid det aktuella tillfället.

Vid transplantation från levande donator kommer mottagaren och donatorn till sjukhuset och vårdavdelningen en viss, förutbestämd dag och tid. Inskrivning sker vanligen på transplantationsmottagningen någon dag innan operationen och mottagaren och donatorn får sedan åka hem för att läggas in på transplantationsavdelningen kvällen innan operationen.