Forskning, utveckling och undervisning

På Karolinska Universitetssjukhuset bedrivs klinisk verksamhet men även forskning, utvecklingsverksamhet och undervisning. Nästan alla patienter som skall genomgå njurtransplantation eller donera en njure kommer att tillfrågas om deltagande i någon forskningsstudie. Dessa vetenskapliga studier är av största betydelse för att kunna fortsätta förbättra och utveckla Transplantationsverksamheten. Det är inte säkert att de patienter som ger sitt medgivande till studiedeltagande får någon direkt nytta av att delta, däremot kommer resultat och kunskap från dagens studier helt säkert vara betydelsefulla för framtida patienter. Det är också så att de transplantationer vi kan utföra idag bygger på studier som tidigare patienter deltagit i. Tänkbara studier som kan bli aktuella kan röra ex. nya immunhämmande läkemedel och nya behandlingsmetoder. Vilka studier som pågår och vilka studier som kan vara aktuella för den enskilda patienten beror på många olika medicinska faktorer, detta avgörs av den ansvariga läkaren.

Alla studier som genomförs har först bedömts och godkänts av en oberoende forskningsetisk kommitté. Detta säkerställer att patienternas säkerhet eller resultatet av njurtransplantationen inte riskeras på ett oacceptabelt sätt. Forskningsstudier där patienter deltar är mycket noga reglerade av lagar och förordningar och detta inkluderar datasäkerhet och anonymitet. Alla patienter som deltar i studier övervakas och följs mycket noga av det studieansvariga teamet. Deltagande i studier är alltid helt frivilligt och patienter som deltar kan när som helst välja att avsluta sitt studiedeltagande utan att behöva förklara varför. För patienter som väljer att inte delta i en studie påverkas inte behandlingen.

Efter utskrivningen från vårdavdelningen följs alla patienter på Transplantationsmottagningen enligt gällande rutin, detta gäller också patienter som deltar i studier. Utöver detta kan det i vissa studier tillkomma extra studiebesök med särskild behandling, provtagning och/eller undersökning. Mer information kring dessa studiespecifika besök ges av det studieansvariga teamet. I största möjliga mån samplaneras och samordnas de studiespecifika besöken med dom rutinmässiga besöken efter njurtransplantation.

På Transplantationsavdelningen och mottagningen kommer de flesta patienter att träffa på olika studenter, ex läkarstudenter eller sjuksköterskestudenter. Praktiskt arbete med patienter ingår som en betydelsefull del i den kliniska utbildningen. Alla studenter arbetar under noggrann övervakning och alla har en ansvarig handledare. Ingen student får helt självständigt, genomföra på eget initiativ i vården eller fatta egna beslut utan allt måste först noga gås igenom med, och godkännas, av ansvarig handledare.

 

Här kommer du Karolinska Institutets hemsida.