Njurtransplantation

Njurtransplantationer utförs med njurar från avlidna eller levande donatorer. Njurtransplantationer med levande donator utförs regelbundet och de flesta donatorsnefrektomier görs numer laparoskopiskt. Speciella kompetensområden är njurtransplantation på barn, blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer och njurtransplantationer till multiimmuniserade patienter.

Vår verksamhet

Den första njurtransplantationen i Stockholm, vilket också var den första njurtransplantationen (och organtransplantationen) i Sverige, utfördes 1964 på Serafimerlasarettet. Transplantationsverksamheten flyttade 1973 till det då nyöppnade Huddinge sjukhus.

Totalt har mer än 4000 njurtransplantationer utförts, cirka 1300 med levande donator. Transplantationsverksamheten i Stockholm tar emot patienter från hela landet men främst från Region Stockholm-Gotland. Varje år njurtransplanteras mellan 90 och 120 patienter, varav 5-10 barn. Normalt sker ungefär 1/3 av transplantationerna med en njure från en levande njurdonator, även dessa donatorer opereras på Transplantationsenheten. I verksamheten utförs även diaslysaccesskirurgi på patienter med behandlingskrävande njursvikt samt andra kirurgiska ingrepp på organtransplanterade eller njursjuka patienter. 

Njurtransplantation är en möjlig behandling vid allvarlig njursvikt, för många patienter är njurtransplantation också den bästa behandlingsformen. I jämförelse med dialys ger njurtransplantation oftast en bättre njurfunktion, bättre överlevnad och en bättre hälsorelaterad livskvalitet. För vissa patienter så innebär en förbättrad njurfunktion också att andra sjukdomstillstånd kan förbättras eller stabiliseras, ex högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, och rubbningar i kroppens saltbalans. Utöver dom direkta hälsoaspekterna så är målet med en njurtransplantation också att göra det möjligt att leva ett i stort sett normalt liv vilket innefattar till exempel arbete, studier och fritid. En transplantation är dock en krävande behandling, och inte helt utan risker och komplikationer varför det är mycket viktigt att genomföra en noggrann utredning och försöka bedöma om njurtransplantation är en bra och säker behandling för den enskilda patienten.

I de fall där det finns en tänkbar levande donator utförs också en noggrann donatorsutredning och endast mycket friska individer med god njurfunktion kan komma ifråga för njurdonation.

Efter en njurtransplantation är patienten inneliggande på Transplantationsavdelningen ungefär 1 vecka. Vårdtiden i det enskilda fallet beror på hur patienten återhämtar sig och hur den nya njuren fungerar.

Efter en njurtransplantation följs patienten noggrant på Transplantationsmottagningen. Tidigt efter transplantationen sker återbesök cirka 1 gång per vecka och 2 gånger per vecka lämnar patienten blodprover. Återbesöken kan ibland ersättas med en telefonkontakt och blodproverna kan lämnas på valfritt provtagningsställe som är anslutet till Karolinska. Normal sjukskrivningstid efter en njurtransplantation är 3 månader, därefter är det oftast möjligt att börja arbeta eller studera igen.

Det är mycket viktigt för resultatet efter en njurtransplantation att patienten aktivt deltar i sin behandling och tar ett stort eget ansvar. Detta innefattar ex noggrannhet med läkemedelsbehandlingen, kost och motion.

Diagnoser

Vilka diagnoser leder till njurtransplantation?

Läs mer här >>

Donation

En förutsättning för transplantationen är en organdonation

Läs mer här >>

Utredning och bedömning

Läs mer här >>

Njurbytesprogram

Läs mer här >>

 

Väntelista och inför operation

Läs mer här >>

På vårdavdelningen

Läs mer här >>

Eftervård och uppföljning

Läs mer här >>

Ett multidisciplinärt lagarbete

Läs mer här >>

Forskning, utveckling och undervisning

Läs mer här >>

Fakta

  • Väntetiden är svår att förutsäga, från några månader till flera år. Det beror bland annat på blodgrupp, vävnadsantikroppar, ålder och vikt.
  • Cirka 120 transplantationer årligen, 1/3 av de är med levande givare.  
  • Njurtransplantationen tar circa 3-5 timmar 
  • Vårdtiden är oftast 5-10 dagar.
  • Fem år efter njurtransplantation fungerar cirka 95% av njurarna. Långtidsresultaten är något bättre om man får en njure från en levande givare jämfört med en avliden givare. 

Kontaktinformation:

Gunnar Söderdahl
Verksamhetschef
Telefon: 08-123 876 21
gunnar.soderdahl@regionstockholm.se

Lars Wennberg
Medicinskt ansvarig 
Telefon: 08-123 825 54
lars.wennberg@regionstockholm.se 

Transplantationsavdelningen: 08-123 803 89
Transplantationsmottagningen: 08-123 825 61
Patientkoordinator: 08-123 876 71