Metodkontroller

Från denna sida kan man skriva ut kontrollistor för olika metoder. Här finns också information om vad metodkontroller är och olika begrepp.

Kontrollistor för ej nätverksanslutna PNA-instrument

Kontrollistor för manuella metoder

Kontrollistor HbA1c

Kontroller, interna och externa

Inom laboratoriemedicin finns ett antal tekniker för att säkerställa korrekta mätresultat, dvs att resultaten från instrumentet är korrekt och tillförlitligt. En teknik är att analysera kontroller. Kontroller är provmaterial med en känd koncentration, kontroller kan delas in i interna och externa kontroller.

Interna kontroller

Syfte med interna kontroller (metodkontroller) är att säkerställa att det individuella instrumentet fungerar korrekt. Metodkontroller ska analyseras regelbundet och dokumenteras, det finns i förväg satta gränser inom vilka svaret ska ligga. Vilken frekvens som gäller för internkontroller varierar beroende på instrument och analys, samtliga PNA-metoder inom Karolinska Universitetslaboratoriet har internkontroller. Kontrollfrekvensen finns alltid angiven i respektive användarinstruktion. Resultaten av metodkontroller ska dokumenteras på ett säkert sätt för att analyskvaliteten ska kunna bedömas långsiktigt. Vid nätverksanslutna instrument överförs kontrollresultaten elektronisk. Vid manuella metoder behöver kontrollresultaten dokumenteras på kontrollista/loggboksblad, alternativt i annat registreringssystem för kontroller.

Externa kontroller

För att säkerställa god kvalitet rekommenderas att kunder som utför PNA-analyser även delta i externa kontrollprogram. Externa kontroller är en externt organiserad provjämförelse mellan flera laboratorier. De externa kontrollerna analyseras mer sällan, inom Karolinska Universitetslaboratoriet används primärt EQUALIS som leverantör av externa kontroller. Syftet med externkontroller är att säkerställa god metodöverensstämmelse mellan olika laboratorier eller vårdenheter.

För PNA-användare som har analysmetoderna PK(INR), HbA1c, Mononukleos och glukos* är deltagande i EQUALIS obligatoriskt.

Oavsett analysmetod ansvarar PNA-användande vårdenhet för bedömning av EQUALIS- resultat. Vid behov av stöd med bedömning bör man vända sig till PNA-sektionen.

*Vid användande av glukosresultat vid diagnostisering av diabetes typ 2.

För mer information om externa kontroller se http://equalis.se