Medicinsk enhet Klinisk kemi

Vi analyserar olika biokemiska substanser i blod, urin eller andra kroppsvätskor och utför även analyser inom hematologi och koagulation samt avancerade specialanalyser.

Vi driver dygnet-runt-öppna laboratorier vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus. Vi förser dessa sjukhus och stora delar av Stockholms Läns Landstings primärvård med kliniskt kemiska analyser.

Mer om vår verksamhet

Prover kommer från stora delar av landet. Vi arbetar här ofta på både protein- och DNA-nivå och detta gäller även för analyser som behövs för komplicerade utredningar av endrokrinologiska och metabola sjukdomar.På Södersjukhuset, Södertälje och Norrtälje sjukhus ansvarar vår personal också för provtagningsverksamhet. I Södertälje och Norrtälje upprätthåller vi även basal transfusionsmedicinsk service.

Vår verksamhet har en drivande roll i utvecklingen av ett effektivt och kvalitetsäkrat arbete med patientnära analyser inom alla sjukhus där vi är verksamma.

Som en del av ett universitetslaboratorium har vi också ett uppdrag att i samarbete med Karolinska Institutet bedriva utbildning, utveckling och forskning. De viktigaste forskningsfälten är koagulationsrubbningar och metabola rubbningar, framför allt inom lipid- och steroidområdet. Klinikens forskargrupper är knutna till Karolinska Institutet. Klinisk kemi kan även bistå med analys av prover som ingår i forskningsprojekt som bedrivs på andra kliniker. Denna verksamhet samordnas inom hela Karolinska Universitetslaboratoriet av Studiecenter för laboratoriemedicin.

Akutsortiment

Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts.

Akutmärkning bör användas restriktivt. En överdriven användning av akutmärkning leder till ett ineffektivt utnyttjande av både personal och analysinstrument och resulterar då i längre svarstider för samtliga prover oavsett prioritet. Se menyn för mer information om akutsortiment på de olika sjukhusen.

Analysrådgivning

Laboratorieläkare finns tillgängliga för rådgivning kring analysval och tolkning av svar.

Inom följande områden finns särskild specialistkunskap:

  • Thyreoidea
  • Steroider
  • Lipider
  • Koagulation

Se menyn för mer information om analysrådgivning vid Klinisk kemi.

Nyheter på vår startsida

Är du patient eller närstående?