Läkemedelslaboratoriet

Läkemedelslaboratoriet utför koncentrationsmätningar av läkemedel i blod, plasma eller serum och farmakogenetiska analyser. Analysresultatet bedöms av klinisk farmakolog, som stöd för individanpassad dosering av läkemedel.

Kontakta oss:

Kundservice 08-517 71999
Vardagar kl. 08.00-16.30

Lördag kl. 08.30-14.30
Söndag kl.09.00-13.00

Jourläkare är tillgänglig under våra öppettider
E-post Läkemedelslaboratoriet


Länk till akutsortiment Klinisk farmakologi

Akuta beställningar av analyser som inte ingår i akutsortimentet

Akutsortiment klinisk kemi

 Uppgifter som ska fyllas i på beställningen/remissen:

  • Anledning till provtagning/koncentrationsmätning
  • Tidpunkt för provtagningen (datum och tid)
  • Senaste dos (datum och tid) innan provtagningen
  • Aktuell dosering
  • Insättnings- eller dosjusteringsdatum
  • Övriga läkemedel
  • Vissa fall kreatininvärde, vikt, rökare eller inte (se provtagningsanvisningarna)

Koncentrationen av läkemedel i blodet beror på tidsintervallet mellan det tillfälle när provet togs och närmast föregående dostillfälle. För bedömningen av analysresultatet behöver man därför ange dessa båda tidpunkter på beställningen.

Riktlinjer för terapeutiskt intervall (målområde för koncentrationen) för olika läkemedel baseras i de flesta fall på provtagning när koncentrationen är som lägst (så kallat dalvärde) det vill säga strax före nästa dos.

En annan vanlig riktlinje som gäller för läkemedelsanalyser är att provet bör tas när jämviktskoncentration har uppnåtts. Det reflekterar bättre patientens stabila exponeringsnivå för läkemedlet på den givna dosen.

När jämvikt uppnås beror på läkemedlet och handlar vanligen om cirka 4-5 halveringstider efter insättning eller dosändring. Halveringstiden varierar stort mellan olika läkemedel så det är viktigt att ange tiden för behandlingsstart eller senast gjorda dosändring på remissen, för att underlätta bedömningen av analysresultatet.
Uppgifter om övriga läkemedel är viktigt att veta för att förstå om läkemedelskoncentrationen kan påverkas av andra läkemedel. Av samma skäl är det viktigt att känna till aktuell njurfunktion, kroppsvikt och rökning.

Använd vår remiss "Remiss Läkemedel" PDF Läkemedelsremiss. Beställs via Webbutiken.

Remiss att använda i undantagsfall .  (Här finns ingen barkodetikett och inga förtryckta avsändaruppgifter)