Läkemedelslaboratoriet

Läkemedelslaboratoriet utför koncentrationsmätningar av läkemedel i blod, plasma eller serum och farmakogenetiska analyser. Analysresultatet bedöms av klinisk farmakolog, som stöd för individanpassad dosering av läkemedel.

Kontakta oss:

Kundservice 08-123 719 99
Vardagar kl. 08.00-16.30

Lördag kl. 08.30-14.30
Söndag kl.09.00-13.00

Jourläkare är tillgänglig under våra öppettider
E-post Läkemedelslaboratoriet


Länk till akutsortiment Klinisk farmakologi

Akuta beställningar av analyser som inte ingår i akutsortimentet

Akutsortiment klinisk kemi

 Uppgifter som ska fyllas i på beställningen/remissen:

  • Anledning till provtagning/koncentrationsmätning
  • Tidpunkt för provtagningen (datum och tid)
  • Senaste dos (datum och tid) innan provtagningen
  • Aktuell dosering
  • Insättnings- eller dosjusteringsdatum
  • Övriga läkemedel
  • Vissa fall kreatininvärde, vikt, rökare eller inte (se provtagningsanvisningarna)
Länk till Provtagningsanvisningar   

Nyheter

Bestämning av fri koncentration antibiotika i plasma.

Ny analys på läkemedelslaboratoriet, Klinisk Farmakologi från den 23 nov 2022.

För följande fyra betalaktam-antibiotika har vi utvecklat en högkänslig metod för bestämning av fri (icke-proteinbunden) koncentration i plasma; kloxacillin, flukloxacillin, cefotaxim och piperacillin.

Bakgrunden är att det kan skilja mycket i proteinbindningsgrad i synnerhet för patienter inom intensivvården och den vanliga analysen av totalkoncentration i plasma (fri och bunden) kan i dessa fall ge en ofullständig vägledning om optimal dosering. Målet är att akutanalyser besvaras inom 24 tim från mottaget prov och inkluderar fri koncentration och hur många procent denna fraktion utgör av total plasmakoncentration.

Se provtagningsanvisningar.

 

Koncentrationsmätning av läkemedel.

Koncentrationen av läkemedel i blodet beror på tidsintervallet mellan det tillfälle när provet togs och närmast föregående dostillfälle. För bedömningen av analysresultatet behöver man därför ange dessa båda tidpunkter på beställningen.

Riktlinjer för terapeutiskt intervall (målområde för koncentrationen) för olika läkemedel baseras i de flesta fall på provtagning när koncentrationen är som lägst (så kallat dalvärde) det vill säga strax före nästa dos.

En annan vanlig riktlinje som gäller för läkemedelsanalyser är att provet bör tas när jämviktskoncentration har uppnåtts. Det reflekterar bättre patientens stabila exponeringsnivå för läkemedlet på den givna dosen.

När jämvikt uppnås beror på läkemedlet och handlar vanligen om cirka 4-5 halveringstider efter insättning eller dosändring. Halveringstiden varierar stort mellan olika läkemedel så det är viktigt att ange tiden för behandlingsstart eller senast gjorda dosändring på remissen, för att underlätta bedömningen av analysresultatet.
Uppgifter om övriga läkemedel är viktigt att veta för att förstå om läkemedelskoncentrationen kan påverkas av andra läkemedel. Av samma skäl är det viktigt att känna till aktuell njurfunktion, kroppsvikt och rökning.

Använd vår remiss "Remiss Läkemedel" PDF Läkemedelsremiss. Beställs via Webbutiken.

Remiss att använda i undantagsfall .  (Här finns ingen barkodetikett och inga förtryckta avsändaruppgifter)

Äldre information:

Elexakaftor i plasma

Från den 17 oktober 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera elexakaftor i plasma. Elexakaftor är en så kallad CFTR-modulator för behandling vid cystisk fibros. Sedan i maj i år går det att beställa övriga CFTR-modulatorer för koncentrationsbestämning i plasma (ivakaftor, lumakaftor och tezakaftor). Analys sker med hjälp av s.k. high resolution mass spectometry (LC-HRMS). 

Opioider i plasma

Från den 1 februari 2022 kommer läkemedelslaboratoriet på klinisk farmakologi att analysera buprenorfin, oxykodon, tramadol, morfin samt kodein och metaboliter till dessa läkemedel i plasma med en ny metod. Analys kommer att ske med hjälp av LC-MS/MS istället för tidigare analysteknik LC-MS.  

Från 220201 kommer buprenorfin, morfin samt kodein med metaboliter ej längre att kunna analyseras i serum, rekommenderat provrör är NaHep.

Klorokin och Hydroxiklorokin

Nya analyser Klinisk farmakologi fr.o.m. 2020-04-21
Koncentrationsmätning i helblod.
Dessa preparat har haft en omfattande användning vid covid-19 men Läkemedelsverket uppmärksammade nyligen att kliniska studier krävs för bättre förståelse kring risk-nytta-förhållandet. Koncentrationsmätningar kan bidra till säkrare dosering både inom studier och klinisk behandling, i synnerhet vid försämrad njurfunktion och njurersättningsterapi. 

Man kan även överväga att analysera koncentrationen av klorokin och hydroxiklorokin veckorna efter avslutad behandling om man misstänker att kvardröjande nivåer stör andra läkemedel.

Koncentrationsmätning är sedan tidigare aktuellt även under immunmodulerande behandling med dessa preparat, i synnerhet för hydroxiklorokin vid reumatisk sjukdom och SLE. 

Kontakt:
Erik Eliasson, medicinskt ansvarig
Sektionschef Kliniskt laboratoriestöd
Mobil 073 620 43 37

Isavukonazol

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av isavukonazol.

Koncentrationsbestämning av isavukonazol kommer primärt ifråga vid svårvärderade läkemedelsinteraktioner eller vid oväntad terapisvikt på normal dosering. Kan även beställas akut, se akutsortimentet ovan. Man rekommenderar prover tagna inför ny dos (ett sk dalvärde), eftersom det sker snabba förändringar i plasmakoncentration strax efter nytt dosintag.  se provtagningsanvisning

Levofloxacin

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av levofloxacin.

Koncentrationsbestämning av levofloxacin kommer primärt ifråga vid behandling av resistent tuberkulos och misstanke terapisvikt. Även om tydliga målområden saknas så finns det rekommendationer för vilka toppkoncentrationer eller total exponering under dosintervallet (AUC) som bör eftersträvas. se provtagningsanvisning

Tamoxifen och dess aktiva metaboliter i plasma

Från och med den 27 nov 2019 erbjuder Farmakologiska laboratoriet koncentrationsbestämning av tamoxifen och dess aktiva metaboliter i plasma. Det finns skäl att misstänka att ovanligt höga koncentrationer av aktiv metabolit ökar risken för besvärande biverkningar och behandlingsavbrott.

Koncentrationsbestämning av aktiva metaboliter kan även komma ifråga för att förstå om andra läkemedel interagerar med bioaktiveringen av tamoxifen. Det kan även vara oklart om en enskild patients genetiska förutsättningar påverkar tamoxifenomsättningen. Resultatet av analysen bör alltid diskuteras med ansvarig specialist i onkologi. se provtagningsanvisning