Äldre information

Här samlas information som ligger en tid tillbaka.

Ytterligare förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m. 12 januari 2023 tas följande analyter i drift:

Cyputylon
2F-O-PCE
3-Me-PCPy
4-AcO-EPT
3-MPC*
3-MMA
N-Butylbutylone
A-D2PV
MBZP
4F-MBZP*
Isotonitazene
Methaqualone
3-MIPC*

Förändring i metoden Internetdroger, U-

Fr.o.m. 7 december 2022 kommer följande analyter tas bort från metoden p.g.a. att de inte förekommer längre:

Mexedron
N-Etylhexedron
4-Fluoro ethylphenidate
2,4-DMMC
Methylefedrine
Dimethocaine
4-Cl-Pentedrone
4-OH-MIPT
4-Methyl-N-Ethylnorpentedrone
Isopropyl-U-47700

Multianalys stor drogtest, saliv-

Fr.o.m. 28 oktober 2022 utökas "Multianalys stor drogtest, saliv-" med 5 substanser (zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin) för drogtest tagen med Greiner Bio One provtagningskit.
Då analyseras således 40 substanser i prover tagna både med Quantisal provtagningskit och Greiner Bio One provtagningskit, när ”Multianalys stor drogtest, saliv-” beställs.

Tillägg av substanser i metoden "Internetdroger, U-"
Fr.o.m. 220601

2-Me-PVP (2-methyl-α-Pyrrolidinovalerophenone)
DMXE (Deoxymethoxetamine) 
2-MEB (2-Methylethylbuphedrone)
3-Me-PCP 
4F-MAR (para-fluoro Methylaminorex)

Tillägg av substans till metoden "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-"
Fr.o.m. 220601

Tapentadol

1 januari 2022 byter Missbrukslaboratoriet namn till Droganalyslaboratoriet.

 

"Multianalys stor drogtest, saliv-" utökas med 5 substanser fr.o.m. 1 april 2022.

(zopiklon, etylmorfin, hydrokodon, gabapentin, pregabalin).
Detta gäller endast om drogtesten tas med Quantisal provtagningskit. För Greiner Bio One gäller fortsatt de tidigare 35 substanserna.

Från och med 12 april 2021 kompletteras beställningssortimentet med ytterligare ett provtagningskit för insamling av drogtest i saliv.

Från och med 12 april kan Stor drogtest i saliv/Utökad drogtest i saliv beställas med antingen Quantisal provtagningskit eller Greiner Bio-One provtagningskit. Materielet beställs via webbutiken. karolinska.se/lab/webbutik

Från och med 2021-01-19 är svarsrutinen förändrad avseende kiral analys av amfetamin i urin.

Fraktionen L-amfetamin uttrycks i % av den totala amfetaminkoncentrationen. Båda resultaten svaras ut.

Observera att den kirala analysen har bättre känslighet än screeningmetoden för amfetamin i urin och kan därmed mäta lägre nivåer.

För ytterligare information hänvisar vi till följande artikel i Läkartidningen:
Kiralt amfetamin Läkartidningen

Droganalyslaboratoriet kompletterar utbudet med ny screeningmetod för drogtest av Tramadol i saliv.

Från och med 2021-01-18 kan tramadol beställas som enskild analys i salivprover tagna med Quantisal provtagningskit.
Screeninganalysen är immunkemisk och har gränsvärdet 50 ng/mL. Den detekterar tramadol men inte dess metaboliter och har inga kända interferenser.

Verifikationsanalysen är kromatografisk med massektrometrisk detektion (LC-MS/MS) och har gränsvärdet 4 ng/mL.

På pappersremisser beställs analysen genom att skriva tramadol som en övrig analys i fältet för salivprover.

För elektroniska beställningar kommer analysen att finnas med efter nästa kataloguppdatering som beräknas ske i april 2021.Till dess beställs tramadol i saliv som en kommentar.

Droganalyslaboratoriet effektiviserar analysutbudet för drogtester i urin. Gäller fr.o.m. 20-05-18.

Denna effektivisering innebär att vi kommer slå ihop två av våra så kallade multimetoder där screeninganalysen utförs med högupplösande masspektrometri.

Det gäller multimetoderna för analysbeställning av "Missbruksläkemedel,U-" och "Växt-och svampdroger, U-". För er som kunder innebär detta att ni får svar på båda analysbeställningarna även om bara en är beställd. För den nya metoden, som heter "Missbruksläkemedel och växtdroger, U-", behåller vi samma pris som endast den ena analysbeställningen tidigare kostat.

Detekterade analyter är något justerade så de analyter vi aldrig haft ett positivt svar för är borttagna. Information om vilka analyter som detekteras finns i våra provtagningsanvisningar.

Våra remisser kommer på sikt att uppdateras, men fram till dess gäller att det räcker att markera en av analysbeställningarna för "Missbruksläkemedel, U-" eller "Växt-och svampdroger, U-".

Analys för drogtest i utandningsprov avvecklas 8 juni 2020

Droganalyslaboratoriet rekommenderar alla som idag tar prover för drogtester i utandningsluft att gå över till drogtestning i urin eller saliv.

Droganalyslaboratoriets kvalitetsjämförelse visar flera gånger högre andel positiva svar för saliv- och urinprover än för prover i utandningsluft, gällande intag av amfetamin, bensodiazepiner, cannabis, heroin/morfin och kokain.

Generellt är detektionstiden i urin längre än för saliv och utandningsluft. Eftersom jämförelsen även visar en markant skillnad mellan utandningsluft och saliv rekommenderardroganalyslaboratoriet drogtestanalys enbart i saliv och i urin och avvecklar analys i utandningsluft.

Läs mer.

Ny salivmetod Utökad drogtest i saliv driftsätts 1 december 2019

En ny metod kallad "Utökad drogtest i saliv" för 35 olika analyter sätts i drift den 1 december. Metoden är en sk multimetod som använder högupplösande masspektrometri som detektionsteknik för screening av följande substanser (enskilda substanser kan ej väljas):

6-MAM, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminoklonazepam, 7-Aminonitrazepam, Alprazolam, Amfetamin, Benzoylekgonin, Bromazepam, Buprenorfin, Diazepam, Efedrin, Fenazepam, Fentanyl, Flunitrazepam, Hydromorfon, Ketamin, Klonazepam, Kodein, Kokain, MDA, MDMA, Metadon, Metamfetamin, Metylfenidat, Midazolam, Morfin, Nitrazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Oxykodon, Ritalinsyra, Temazepam, THC, Tramadol och Zolpidem.

Ytterligare information

se provtagningsanvisning

Nya rutiner

• När en multianalys beställs får man svar på alla komponenter som ingår i analysen, en enskild komponent kan inte längre beställas separat.

• Multianalyserna är screeninganalyser som utförs med kromatografi-masspektrometri och som därför har en mycket högre säkerhet än traditionell immunokemisk screening. Verifiering utförs därför inte automatiskt utan endast på särskild begäran, meddela oss via farmakologi.karolinska@regionstockholm.se

Missbruksläkemedel U-  och Växt-och svampdroger U-  Två nya och utvidgade missbruksanalyser

Den 1 december 2016 införs två nya och utvidgade missbruksanalyser i vårt analyssortiment: Missbruksläkemedel, U- och Växt-och svampdroger, U-, se provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab

Dessa två analyser omfattar flera substanser som tidigare har beställts enskilt, t.ex. zopiklon, metylfenidat, katinon. Metoderna för de enskilda substanserna läggs ner. Det kommer alltså inte vara möjligt att beställa de enskilda analyserna Efedrin,U-, Katinon,U-, Ketobemidon,U-, Metylfenidat,U-, Zolpidem,U- eller Zopiklon,U- efter den 1 december.

När analys av Missbruksläkemedel,U- respektive Växt-och svampdroger,U- beställs kommer alla de analytiska fynd som erhålls vid analysundersökningen att svaras ut. Metoderna, inklusive förteckning över vilka substanser som ingår i respektive analys, finns i provtagningsanvisningarna under karolinska.se/lab.