Medicinsk enhet Klinisk farmakologi

Vår klinik verkar för effektiv och säker läkemedelsanvändning i sjukvården. Vi utreder och besvarar läkemedelsrelaterade frågor. Vid introduktion av nya läkemedel utvärderar vi dessa och utbildar sjukvården om deras plats i terapin. Vi arbetar med läkemedelssäkerhets- och biverkningsfrågor. Svarar på frågor om dopning och dess medicinska effekter. Utför och tolkar läkemedels-, missbruks- och dopinganalyser. Genomför kliniska läkemedelsprövningar. Bedriver forskning, utveckling och undervisning i samarbete med Karolinska Institutet.

Våra verksamheter

  • Sektion Läkemedelsinformation
  • Sektion Kliniska Prövningar
  • Sektion Läkemedelsutvärdering
  • Sektion Kliniskt laboratoriestöd
  • Sektion Bioanalys
  • Laboratorieenhet Läkemedelslaboratoriet
  • Laboratorieenhet Missbrukslaboratoriet
  • Laboratorieenhet Dopinglaboratoriet 

Grund- och vidareutbildningar

Klinisk farmakologi deltar i grundutbildningen av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, biomedicinare och tandhygienister vid Karolinska Institutet.

Vi erbjuder möjligheter att genomföra examens- och doktorandprojekt.

Information och utbildningsinsatser riktas även till olika yrkesgrupper inom sjukvård och andra samhällsområden, t ex om missbruksfarmakologi, dopning och diagnostik av missbruk mm.

Därutöver ges forskarutbildning till doktorander med olika grundutbildningar samt uppdragsutbildningar vid Karolinska Institutet.

Funktionsområdeschef

Marja-Liisa Dahl

Vetenskaplig handläggare

Pamela Grönkvist

Karolinska Universitetslaboratoriet