Team för neurogen blåsrubbning

Kontaktuppgifter

  • Ansvarig barnurolog: Biträdande överläkare Balazs Kutasy
    E-post: balazs.kutasy@regionstockholm.se
  • Ansvarig barnneurolog: Överläkare Åsa Eriksson,
    E-post: asa.g.eriksson@regionstockholm.se 

Team för neurogen blåsrubbning är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för eUROGEN

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare.

För vårdgivare / remissförfarande

Remisser skickas till:

Mottagningen för neuropediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus, E-post: gunilla.tullsson@regionstockholm.se.

Kort om diagnosgruppen

Neurogen blåsrubbning

Den vanligaste medfödda orsaken till neurologiskt orsakad blåsdysfunktion hos barn är ryggmärgsbråck. Men även andra ryggmärgsmissbildningar kan ge blås- och tarmfunktionsstörning, t ex spinal avvikelse vid anorektal missbildning. Bland förvärvade tillstånd kan nämnas cerebral pares, tumörer, trauma eller infektioner som drabbar hjärnan eller ryggmärgen.

När blåsan har en neurogen skada kan det orsaka inkontinens och tömningssvårigheter. Detta kan leda till upprepade urinvägsinfektioner och höga tryck i urinblåsan som påverkar njurarna med fortskridande njurskada. Obehandlat kan det leda till njursvikt. Barn med neurogen blåsdysfunktion har också en störd tarmfunktion.  

Behandling

Barn med barn med ryggmärgsbråck behandlas från nyföddhetsperioden i majoriteten av fallen med regelbunden tömning av blåsan med hjälp av kateter (Ren Intermittent Kateterisering). För behandling av inkontinens, höga blåstryck och liten blåsvolym kan man behöva kompletterande medicinska och kirurgiska åtgärder. Det är vanligt att blåsavslappande medicin ges.  Alternativt kan muskelavslappnande injektioner (Botox) ges i blåsväggen (via cystoskop). Ibland behöver man skapa en tappningskanal för att kunna tömma urinblåsan helt, och i vissa fall behöver urinblåsan förstoras kirurgiskt.

För tarmtömning och för att minska risk för avföringsläckage behövs ofta behandling i form av tarmreglerande läkemedel och lavemangsregim. Om det är svårt att genomföra, kan en kanal till tjocktarmen skapas kirurgiskt för att kunna ge ursköljningslavemang i så kallad antegrad riktning (uppifrån).

Alla barn med neurogen blås- och tarmfunktionsstörning tas om hand multidisciplinärt för att uppnå god hälsa och självständighet under uppväxten. Teamet består bland annat av barnneurologer, specialistsjuksköterskor inklusive uroterapeuter, arbetsterapeut, psykolog, samt kirurger med expertkunskap inom urologi, magtarmkirurgi, neurokirurgi och ortopedi.

Mer information

Barnkirurgi - Inst för kvinnors och barns hälsa, KI

eUROGEN-ERN

Orphanet

ILCO - Tarm- uro- och stomiförbundet