Teamet för kärlanomalier

Patienter med komplicerade kärlanomalier kallas till ett multidisciplinärt team. Teamet för kärlanomalier vid Karolinska består av specialister från flera specialiteter som deltar i vården av dessa patienter. Teamet träffas regelbundet på både behandlingskonferenser där patienten är närvarande samt konferenser utan patienternas närvaro. Omvårdnad och omhändertagande av denna patientgrupp kräver erfarenhet av barn och vuxna med fysiskt handikapp men också en förståelse om den psykosociala påfrestning som det kan vara att leva med en sällsynt sjukdom. Dessa patienter har ofta haft många olika vårdkontakter och blivit slussade genom sjukvården utan att ha blivit korrekt handlagda vilket skapar frustration. Teamet har bilateralt utbyte med patientföreningar så som exempelvis Svenska KTS-nätverket.

Inom EU har det skapats ett europeiskt referensnätverk för sällsynta multisystemiska vaskulära sjukdomar (ERN on Rare Multisystemic Vascular Diseases), där teamet för kärlanomalier och ärftliga aortasjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset ingår. För mer information se www.ernvascular.eu.

Teammedlemmar

• Barnkirurgi: Nader Ghaffarpour (biträdande överläkare), Radek Krakowski (biträdande överläkare), Anna-Karin Moll (sjuksköterska), Anni Tovi (sjuksköterska)
• Plastikkirurgi: Filip Farnebo (överläkare)
• Kärlkirurgi: Lena Blomgren (överläkare), Ove Thott (specialistläkare)
• ÖNH: Georgios Papatziamos (överläkare), Caroline Gahm (överläkare)
• Ögon: Eva Dafgård (överläkare)
• Hud: Andrés M. Erlendsson (överläkare)
• Lymfologi: Ulla Steen-Zupanc (överläkare), Linda Pettersson (läkare)
• Interventionsradiologi: Metin Tovi (specialistläkare), Jan Engström (överläkare)
• Barnröntgen: Linda Guler (överläkare)
• Klinisk fysiologi: Kent Lund (överläkare)
• Klinisk genetik: Sofia Frisk (specialistläkare)
• Koagulation: Maria Magnusson (biträdande överläkare)
• Patologi: Sandra Wessman (specialistläkare)
• Neurofysiologi: Jonas Persson (överläkare)
• Neuroradiologi: Patricius Brouwer (överläkare), Michael Söderman (överläkare)
• Arbetsterapi/Hjälpmedel: Karin Berggren (arbetsterapeut)
• Sårmottagning: Anna Sahlqvist (sjuksköterska)