Teamet för extremitetsavvikelser (TEA), mer info

Samverkan och samarbete

TEAs medlemmar samarbetar aktivt nationellt och internationellt för att kontinuerligt uppdatera kunskap inom fältet men också för att snabbt kunna diskutera enskilda ovanliga och svårvärderade fall. Kunskapsubyte sker inom Scandinavian Workgroup for Congenital Hand Anomalies (SWCHA ) och Congenital Hand Anomaly Study Group (CHASG) men också med enheter specialiserade på missbildningar inom övre extremiteten såsom: Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, Hamburg, Tyskland (www.kkh-wilhelmstift.de), Erasmuc MC Rotterdam, Shriners childrens hospital St Louis, University of Minnesota Masonic children´s hospital, Rikshospitalet i Oslo och Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, Texas, USA (www.tsrhc.or). Medlemmar i TEA deltar aktivt i nordiskt tvärfackligt forum för dysmeli och armamputationer.

I teamet ingår representanter från Ex-Center på Aktiv Ortopedteknik som är ett rehabiliterings- och kunskapscenter på riksnivå. På centret finns specialkompetens för personer som saknar flera extremiteter t ex pga skada, sjukdom eller medfödd avvikelse. Ex-Center arbetar med habilitering och rehabilitering utifrån en helhetssyn med kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning. Man ansvarar för utprovning och träning med handproteser inom SLL och förser barn och vuxna med nödvändiga hjälpmedel.

Flera diagnoser har liknande problemställningar och behandlingsalternativ. Medlemmar i teamet ingår därför i flera andra expertteam såsom team för dysmeli/TEA-fot, mucopolysaccaridossjukdomar, skelettdysplasi, kärlmissbildningar, cerebral pares, AMC/artrogrypos och medfödda muskelsjukdomar. TEA samverkar även med plexusteamet i SLL som ansvarar för behandling av förlossningsorsakade och traumatiska skador på plexus brachialis. 

Information och utbildning

Teamet i Stockholm samarbetar aktivt med Svensk Dysmeliförening. Vartannat år arrangeras en föräldradag med föreläsningar och gruppdiskussioner. Medlemmar ur teamet arrangerar Svensk Handkirurgisk Förenings SK-liknande kurs i Barnhandkirurgi för ST-läkare i Handkirurgi i Norden. Samverkan sker även med förskolor och skolor för att handleda kring det enskilda barnets situation. Ett par förälder-barn-träffar anordnas varje termin och varje år hålls en skolförberedande dag för barn och föräldrar.