Team för cancer i nedre urinvägarna hos barn

Kontaktuppgifter

 • Kontaktperson: Anna Sahlqvist, koordinator/ specialistsjuksköterska barn och ungdom, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  E-post: anna.sahlqvist@regionstockholm.se. Tel: 08-123 709 20
 • Ansvarig specialist: Jakob Stenman, Överläkare, barnkirurg / -urolog,
  E-post: jakob.stenman@regionstockholm.se. Tel: 08-123 700 00.
 • Ansvarig specialist: Michael Gubanski, Överläkare, strålonkolog,
  Tel: 08-123 700 00
 • Ansvarig specialist: Niklas Pal, Överläkare, barnonkolog,
  Tel: 08-123 700 00      

Team för cancer i nedre urinvägarna hos barn är en del av det Europeiska referensnätverket (ERN) för eUROGEN-ERN

Som medlem i ERN kan teamet vid behov erbjuda rådgivning med stöd från experter från andra europeiska vårdgivare. 

För vårdgivare / remissförfarande 

Remisser skickas till:

Barnurologmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q2:03, 171 76, Karolinska Universitetssjukhuset

Kort om diagnosgruppen

Cancer i nedre urinvägarna hos barn är sällsynt och drabbar årligen endast ca 1 barn i Sverige. Den vanligaste formen, rhabdomyosarkom i urinblåsan, prostata, vagina eller yttre genitalia uppträder oftast med symptom av urinstämma, hematuri eller en synlig tumör i underlivet. Möjligheterna till botande behandling är oftast goda och det är viktigt att minimera de negativa effekterna av själva behandlingen. 

Rhabdomyosarkom i nedre urinvägarna hos barn 

Rhabdomyosarkom uppdelas i en s.k. embryonal och en alveolär subtyp, där behandling och prognos skiljer sig något. När denna sjukdom uppträder i nedre urinvägarna hos barn, har behandlingen traditionellt utgjorts av cellgiftsbehandling i kombination med radikal kirurgi och kompletterande yttre strålbehandling. Generellt sett är överlevnaden i denna patientgrupp över 80%, men själva behandlingen har ofta medfört betydande men för patienten.

I syfte att undvika de stympande effekterna av radikal kirurgi har en ny behandlingsstrategi utvecklats, där man använder brachyterapi i kombination med organsparande kirurgi, för att ge en kraftig strålbehandling mot ett litet och precist begränsat område. Därmed minskar behovet av radikal kirurgi, utan att ge avkall på behandlingens effektivitet. På Karolinska Universitetssjukhuset har man sedan 2004 utnyttjat denna behandlingsstrategi, som tillsvidare endast tagits i bruk på ett fåtal andra centra i Europa. Med denna typ av behandling kan man i de flesta fall undvika radikal kirurgi som ofta kan vara stympande och därmed innebär en livslång invaliditet för patienten, t.ex. på grund av att hela, eller delar av urinblåsan avlägsnats, eller för att nerverna till genitalområdet skadats.

Den nya behandlingsstrategin bygger på cellgiftsbehandling samt en kombination av brachyterapi, kirurgi samt olika former av yttre strålbehandling som anpassas specifikt för varje enskild patient. Resultaten av behandlingen är lovande beträffande överlevnad, njurfunktion, blåsfunktion och sexuell funktion. En studie för att klargöra långtidseffekterna pågår. Metoden har även använts framgångsrikt på andra, ännu mer sällsynta sjukdomar i nedre urinvägarna hos barn. 

Mer information 

In English