Journalservice

Ring oss

08-585 860 24

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

 • Måndag 09:00 - 11:00
 • Onsdag 09:00 - 11:00

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C259, Byggnad C2, Södra Hallen, Plan 5

Hitta hit

tider

Tider för drop in

 • Måndag 13:00 - 16:00
 • Tisdag 08:00 - 12:00
 • Tisdag 13:00 - 16:00
 • Onsdag 13:00 - 16:00
 • Torsdag - Fredag 08:00 - 12:00

Tillfälligt ändrade tider

Den 27 och 30/mars har journalservice stängt för besök.

Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 vårdguidens E-tjänster. Men du kan också vända dig till din behandlande läkare, mottagningen eller till oss på Journalservice. Förutom detta kan du även själv läsa och skriva ut dina journaler, via 1177 vårdguidens E-tjänster, från januari 2016 och framåt. Detta gäller, som huvudregel, även för de barn du är vårdnadshavare för.

 Journalkopior

Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar av journalkopior via e-post. Snabbast och enklast beställer du via 1177 vårdguidens e-tjänster, du hittar länken högst upp på denna sida. Observera att du måste ha/skapa ett konto för att utnyttja de elektroniska tjänsterna.

Du kan också vända dig till den mottagning där du har varit patient, till din behandlande läkare eller kontakta oss på Journalservice. 

Din beställning ska innehålla följande:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • hur du önskar få kopiorna (läs mer under rubriken Hur vill du få kopiorna?)
 • vilken avdelning/vårdenhet du besökte
 • vilket år, helst specifikt datum

Sekretessen gällande din journal

I två fall kan sekretessen för uppgifter i journalen även gälla gentemot dig själv. Den ena situationen är om din behandling skulle bli lidande om journaluppgifter lämnades ut till dig. När behandlingen avslutas upphör sekretessen. Den andra situationen avser om journalen innehåller uppgifter som inhämtats från annan än dig själv och om utlämnandet skulle innebära fara för att den som lämnat uppgifterna eller någon närstående till denne riskerar att lida allvarligt men.

Hur vill du få kopiorna?

Välj mellan följande:

 1. Skickat i rekommenderat brev till folkbokföringsadressen som personnumret du angett är knutet till (rekommendationsavgift tillkommer).
 2. Hämta själv på Journalservice i Huddinge (se Besöksadress högst upp på sidan). Om du väljer detta alternativ kan vi meddela dig via SMS, telefon eller epost. Ange vilket/vilka kontaktsätt du föredrar i din beställning (kostnadsfritt). 

Kostnad för journalkopior

 • Sida 1-9 kostnadsfritt
 • Sida 10 kostar 50 kronor
 • Fler sidor kostar två kronor styck
 • Maxavgift på 300 kronor för kopia av egen eller eget barns patientjournal

Rekommendationsavgift tillkommer (om du hämtar kopiorna på Journalservice i Huddinge slipper du denna avgift). Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidigt räknas som två sidor.

Priserna gäller för privatpersoner, myndigheter, landsting, privatläkare, bolag och stiftelser utanför Region Stockholm (utom i vissa särskilt reglerade fall). Reglerna gällande avgifter är fastställda av Regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Att läsa sin journal på plats hos Journalservice i Huddinge kostar inget. Du måste dock meddela oss innan du kommer så vi hinner få din journal från verksamheten.

Röntgenbilder 

I likhet med andra journalhandlingar, kan röntgenbilder beställas via Journalservice eller via röntgenverksamheten.  

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen skriver du vilken journal du vill begära, varför du vill begära den samt bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du måste även uppvisa egen giltig legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.  

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från den närstående ska bifogas med beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Beställning av journalkopior skickas med vanlig post till adress:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
Journalservice C2:59
141 86 Stockholm

Spärr av patientjournal (TakeCare)

Du har rätt att genast få dina uppgifter spärrade i din journal. En spärr innebär att bara behörig personal på den vårdenhet (eller på sjukhuset om spärr endast sätts gentemot andra vårdgivare) kan se dina uppgifter.

Spärr kan sättas dels gentemot andra vårdenheter på sjukhuset, dels gentemot andra vårdgivare.

Hävning av förseglad patientjournal (internet)

Om du själv har förseglat din journal och vill häva förseglingen kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av förseglad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva förseglingen måste du besöka oss på Journalservice Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och fylla i en blankett, du hittar adress och öppettider högst upp på sidan. Medtag legitimation.  

Sammanhållen journalföring

I dina patientjournaler finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns alltså  inte per automatik hos en annan.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vårdgivarna ska kunna få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig, oavsett hos vilket landsting, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Du har rätt att neka samtycke till att låta andra vårdgivare ta del av dina journaler. men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård. 

Mer information om sammanhållen journalföring, på flera olika språk, finns samlat i en broschyr på denna sida: Sammanhållen journalföring på flera språk

Registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att en gång per år gratis få ett så kallad registerutdrag gällande dig själv. Registerutdraget ska innehålla uppgift om:

 • vilka register på sjukhuset du är registrerad i
 • vilka uppgifter som behandlas
 • varifrån uppgifterna har hämtats
 • ändamålen med behandlingen
 • vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut

Ett registerutdragska tillhandahållas inom en månad från det att ansökan inkommit från den sökande. Denna period får vid behov förlängas förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Den sökande ska informeras om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt om orsakerna till förseningen.  

Begäran om registerutdrag postas till adress:

Registratorsfunktionen
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1
Eugeniavägen 29,
171 76 Stockholm

Loggutdrag

Du har rätt att ta del av vilka användare på Karolinska Universitetssjukhuset som har tagit del av dina journaluppgifter i journalsystemen TakeCare och/eller Orbit.

TakeCare är Region Stockholms huvudsakliga journalsystem. Orbit är ett journalssystem som används på alla opererande enheter samt inom anestesi och uppvakningsenheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

För att underlätta vår hantering av loggutdragen önskar vi få en skriftlig begäran från dig.

Begäran ska innehålla:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • tidsperiod som loggutdraget ska innefatta
 • vilket journalsystem du önskar få loggutdraget från

Loggutdraget skickas till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev. Loggutdraget innehåller datum och klockslag när användaren tagit del av din journal, för- och efternamn, användarens organisatorisk tillhörighet samt titel.

Gemensamt vårdregister

Om du inte kommer ihåg vilka vårdenheter du har besökt på Karolinska Universitetssjukhuset eller vilka andra vårdgivare du besökt så kan du ansöka om ett utdrag ur Gemensamt Vårdregister.  

Av utdraget framkommer det vilka vårdenheter som du har besökt inom Stockholms läns landsting.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • fullständig adress
 • telefonnummer
 • samt vara undertecknat av dig

Skicka ansökan till adress:

Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Stockholms läns landsting,
Box 6909,
102 39 Stockholm.

Observera att till den här adressen skickas endast ansökningar om utdrag ur gemensamt vårdregister. Om du vill beställa journalkopior från vårdenheter på Karolinska du vet att du har besökt hittar du mer information om hur du kan göra det under rubriken Journalkopior. 

Läs din journal via nätet

Den 9 januari 2018 startade Karolinska med att visa sin journalinformation i Journal via nätet.

E-tjänsten Journal via nätet ger möjlighet att ta del av viss information ur sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är i de flesta fall från den 1 januari 2016, men undantag finns.

Du kan själv läsa din journal om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. En vårdnadshavare kan, som huvudregel, läsa barnets journal om barnet är under 13 år. 

Mer information om Journal via nätet hittar du på 1177 Vårdguiden.     

Inför besöket

Kom ihåg att ta med legitimation.

Är du närstående till en avliden patient och begär journalkopior för denne måste du även komma ihåg att ta med registerutdraget/dödsfallsintyget som styrker ditt släktskap.

Vill du bara läsa din journal måste du kontakta oss innan eftersom det görs en sekretessprövning av handlingen på kliniken innan den skickas till oss.

Under besöket

Våra tjänster är kostnadsfria men observera att vi tar ut avgifter för materialkostnad vid beställning av journalkopior.

Efter besöket

Frågor efter besöket? Se vårt telefonnummer och telefontider högst upp på sidan.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.