Begär patientjournal

Enklaste sättet för dig att beställa journalkopia, loggutdrag och begära eller häva spärr i din journal är genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Förutom detta kan du även själv läsa och skriva ut dina journaler, via 1177 vårdguidens e-tjänster, från januari 2016 och framåt. Detta gäller, som huvudregel, även för de barn du är vårdnadshavare för.

Till dig som vill beställa journalkopior

Dessa ärenden handläggs av respektive vårdverksamhet på sjukhuset.

När du vill beställa journalkopior vänder du dig direkt till den/de vårdverksamheter på sjukhuset där aktuella journalhandlingar finns. Kontaktuppgifter till Karolinskas mottagningar och avdelningar finner du här.

Till dig som vill beställa loggutdrag, registerutdrag eller lägga/häva spärrar i journalen

Dessa ärenden handläggs av enheten för Registratur och informationshantering. Kontakuppgifter:
Telefon: 08-123 762 72
Adress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1,
Eugeniavägen 29
171 76 Stockholm

Information om begäran av patientjournal

Av sekretesskäl hanterar vi inga beställningar av journalkopior via e-post. Snabbast och enklast beställer du via 1177 vårdguidens e-tjänster. Observera att du måste ha/skapa ett konto för att utnyttja de elektroniska tjänsterna.

Du kan också vända dig till den mottagning där du har varit patient eller till din behandlande läkare.

Din beställning ska innehålla följande:

 • namn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • din underskrift
 • vilken avdelning/vårdenhet du besökte
 • år/tidsperiod/datum för de anteckningar du begär
 • Journaler skickas i rekommenderat brev (rekommendationsavgift tillkommer).

Kostnad för journalkopior

 • Sida 1-9 kostnadsfritt
 • Sida 10 kostar 50 kronor
 • Fler sidor kostar två kronor styck
 • Maxavgift på 300 kronor för kopia av egen eller eget barns patientjournal

Rekommendationsavgift tillkommer. Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidigt räknas som två sidor.

Priserna gäller för privatpersoner, myndigheter, landsting, privatläkare, bolag och stiftelser utanför Region Stockholm (utom i vissa särskilt reglerade fall). Reglerna gällande avgifter är fastställda av Regionfullmäktige inom Region Stockholm.

Att läsa sin journal på plats kostar inget. Du måste dock meddela oss innan du kommer så att vi hinner få fram din journal. Medtag legitimation.

Röntgenbilder

I likhet med andra journalhandlingar, kan röntgenbilder beställas via röntgenverksamheten.

Beställning av journalkopior gällande avliden närstående

I beställningen skriver du vilken journal du vill begära, varför du vill begära den samt bifoga ett registerutdrag från Skatteverket där ditt släktskap med den avlidna bekräftas. Du måste även uppvisa egen giltig legitimation. När vi fått in beställningen sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till dig.

Beställning av en närståendes journalkopior

Fullmakt från den närstående ska bifogas med beställningen. Fullmakten ska vara bevittnad av två personer. Av fullmakten ska det framgå
vilken tidsperiod den gäller för och vilka sorts journalhandlingar den gäller
för. Beställaren ska uppvisa egen giltig legitimation. Om begäran kommer med post så ska en kopia på legitimationen bifogas. När vi fått in beställning sker en sekretessprövning. Vid beslut om att handlingarna kan lämnas ut skickas dessa med rekommenderat brev till beställaren.

Beställning av journalkopior skickas till avdelningen/mottagningen du önskar journaler från.

Sammanhållen journalföring

I dina patientjournaler finns din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade i vården. Vård som du fått hos en vårdgivare syns alltså inte per automatik hos en annan.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vårdgivarna, med ditt samtycke, ska kunna få tillgång till alla relevanta uppgifter om dig, oavsett hos vilken region, kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Du har rätt att begära en s.k. vårdgivarspärr, så att andra vårdgivare inte
kan ta del av dina journaler. Men då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

Mer information om sammanhållen journalföring, på flera olika språk, finns samlat i en broschyr på denna sida: Sammanhållen journalföring på flera språk

Gemensamt vårdregister

Om du inte kommer ihåg vilka vårdenheter du har besökt på Karolinska Universitetssjukhuset eller vilka andra vårdgivare du besökt så kan du ansöka om ett utdrag ur Gemensamt Vårdregister.

Av utdraget framkommer det vilka vårdenheter som du har besökt inom Stockholms läns landsting.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

namn
personnummer
fullständig adress
telefonnummer
samt vara undertecknat av dig
Skicka ansökan till adress:

Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Stockholms läns landsting,
Box 6909,
102 39 Stockholm.

Observera att till den här adressen skickas endast ansökningar om utdrag ur gemensamt vårdregister. Om du vill beställa journalkopior från vårdenheter på Karolinska du vet att du har besökt hittar du mer information om hur du kan göra det under rubriken information om begäran av patientjournal.

Läs din journal via nätet

E-tjänsten Journal via nätet ger möjlighet att ta del av viss information ur sin journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är i de flesta fall från den 1 januari 2016, men undantag finns.

Du kan själv läsa din journal om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer. En vårdnadshavare kan, som huvudregel, läsa barnets journal om barnet är under 13 år.

Mer information om Journal via nätet hittar du på 1177 Vårdguiden.