Hörselundersökningar Vuxna Rosenlund

Hörselmätningar kan utföras med högtalare, hörlurar, benledare (en ljudvibrator som placeras bakom örat). Mätningarna kan också användas som verifieringsmätningar med och utan hörapparat.

Vanliga tecken på nedsatt hörsel är

  • man hör sämre än andra och måste ofta fråga om
  • man tycker att andra börjat tala otydligt och svagt
  • det känns som man har lock för örat
  • det susar eller piper i örat
  • man har svårt att uppfatta då många talar samtidigt

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vad orsakar nedsatt hörsel?

Orsakerna till att man hör sämre kan vara många. Den vanligaste är att kroppen och hörselorganen åldras. Sjukdomar, skador eller ärftliga förändringar i örat är andra vanliga orsaker. Hur besvären behandlas beror på var i örat problemen uppstått.

Under undersökning eller behandling

Tonaudiometri

Tonaudiometri är den vanligaste hörselundersökningsmetoden. Toner med olika styrka och frekvens presenteras i hörlurar. Du svarar med att trycka på en knapp när du hör minsta lilla signal. Den nivå där tonen nätt och jämt är hörbar noteras i ett audiogram som en bild av din hörsel.

Talaudiometri

Förmågan att urskilja tal kan bedömas med olika taltester, t ex taltest där ett störande ljud samtidigt hörs. Detta för att efterlikna verklig miljö med bakgrundsljud och på så sätt spegla graden av problem att höra i bullrig miljö.

Lokalisationstester

För att undersöka förmågan att avgöra varifrån ljud kommer används flera högtalare. Ett ljud, t ex en ton eller ett brus spelas upp slumpvis i de olika högtalarna. Patienten talar om för audionomen från vilken högtalare ljudet kom.

Observationsaudiometri och lekaudiometri

Patienter som av olika skäl inte kan medverka i en traditionell mätning får hörseln undersökt genom observationsaudiometri eller lekaudiometri. Vid observationsaudiometri finns bildskärm på båda sidor om patienten. När patienten reagerar på ljudet visas en bild som "belöning" vilket gör att beteendet förstärks. Patienten lär sig snabbt sambandet mellan ljud och bild, vilket gör att patientens blick dras till skärmen varje gång ett ljud hörs.

Lekaudiometri utförs till exempel med hjälp av klossar. Audionomen lär patienten att bygga med klossen varje gång ett ljud hörs.

Impedansmätning

Här vill man undersöka hur trumhinna och mellanöra fungerar. En tättslutande propp placeras i hörselgången, en ton hörs och lufttrycket i hörselgången ändras lite (känns ungefär som när det slår lock för örat). Därefter undersöks responsen i en av mellanörats små muskler. Genom att ge några relativt starka signaler kan vi se  stapediusmuskelns reflex.

Efter undersökning eller behandling

Provsvar bedöms och du för information av din läkare. Åtgärd diskuteras och eventuell remiss skrivs.