Hörselrehabilitering i grupp Vuxna Rosenlund

Att leva med hörselnedsättning orsakar ofta ett kommunikationshinder i sociala sammanhang. Det kan ge följdsymtom som trötthet, muskelbesvär, stress och utanförskap. Ofta är hörselskadan förenad med tinnitus som i sig kan vara ett problem.

Hörselpedagogen planerar tillsammans med dig behovet av hörselrehabilitering i grupp. Det föregås alltid av en individuell behovsbedömning. Vi erbjuder också insatser och stöd individuellt.

Vi har idag följande grupper:

Aktiv kommunikation

Syftet är att öka medvetenheten om hörselnedsättning, dess konsekvenser samt hur man kan underlätta i olika kommunikationssituationer. Metoden är att du aktivt deltar i samtalet och arbetar med hemuppgifter.

Vi ger 5 tillfällen. 1 gång/vecka à 2,5 timmar. Uppföljningsdag kan erbjudas.

Grupper finns för:

  • Personer som är yrkesverksamma
  • Personer som är pensionärer
  • Personer med grav hörselnedsättning och i behov av skrivtolkning

CI-återträff

Patienter som har fått CI det senaste året träffas för att utbyta erfarenheter. Närstående/vän är välkomna att delta. 1,5 dagar.

Personer med Menieres sjukdom

Grupprehabilitering i en vecka där personer som lever med Menieres sjukdom har möjlighet att dela och få kunskap om hur det är att leva med sjukdomen. Grupprehabiliteringen är för de patienter som fått sin diagnos senaste året.

Övrig grupprehabilitering

Vi har möjlighet utifrån behov, att dela in grupprehabilitering i olika inriktningar såsom patienter med synnedsättning eller särskilda behov.

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Tillsammans med dig görs en kartläggning av funktionsförändring, omgivning men också av personens resurser. Därefter upprättas en rehabiliteringsplan som kan innebära medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala åtgärder. Syftet med denna helhetssyn är att ge en hörselrehabilitering som skapar bästa möjliga livssituation.

Under undersökning eller behandling

Lunch kan intas i vårt enkla lunchrum alternativt på någon lunchrestaurang i närheten.

Efter undersökning eller behandling

En uppföljningsträff brukar ofta ingå.