Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på nasofarynxprov. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

På ett och samma nasofarynxprov kan Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis, Influensa/RSV och Luftvägsvirus beställas.

Bakterier
Använd Baktset nasofarynx
Beställ: Bakterieodling
Beställ: Meningokockodling Nasofarynxsekret är rekommenderat provmaterial vid screening.

Använd Virusset tunn eller Trakealsugset
Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Virus 
Använd Virusset tunn eller Trakealsugset
I första hand rekommenderas nasofarynxapirat.

Beställ: Influensa/RSV
Analys:  Influensa A-virus-, influensa B-virus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Luftvägsvirus
Analys: Adenovirus-DNA, bocavirus-DNA, coronavirus-, enterovirus-, influensa A-virus, influensa B-virus-, metapneumovirus-, parainfluensavirus typ 1-4-, rhinovirus- och RS-virus-RNA utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Baktset nasofarynx, Trakealsugset med sugkateter, Virusset tunn
     
Nasofarynxsekret
- för Bakterieodling använd Baktset, nasofarynx 
- för ChlamMycopPert och Luftvägsvirus använd Virusset, tunn
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når bakre nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.

Nasofarynxaspirat  
Använd Trakealsugset med vakumsug:
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora.
För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern.
Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.

Använd Trakealsugset med med 10-20 mL-spruta:
Koppla sprutan till sugkatetern, i övrigt se ovan.

Alternativ virusprovtagning
Använd Sterilt provrör och Provpinne, tunn
Fyll ett sterilt provrör med ca 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Stoppa nasofarynxpinnen i röret, klipp av pinnen och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:   
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.