Miljöundersökning och luftprovtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Luftprovtagning
  • Ytprovtagning
Indikationer / kompletterande analyser:
Undersökning av mikrobiologisk renhet i luft
För vägledning, se SIS-TS 39:2015 Teknisk specifikation. Mikrobiologisk renhet i operationsrum – Förebyggande av luftburen smitta - Vägledning och grundläggande krav. 

- Aktiv luftprovtagning med Sartorius MD8 i operationssalar. Utförs endast efter överenskommelse med vårdhygien. Kontakta Hygienlaboratoriet för ytterligare instruktioner.

- Passiv luftprovtagning med sedimentationsplattor. Till exempel i angränsande rum till operationssalar.
Beställ: Luftprovtagning med sedimentationsplattor.

Undersökning av antal mikroorganismer på arbetsytor 
Även andra produktberörande ytor.
Beställ: Ytprovtagning med tryckplattor.
Remiss:
​Använd särskild remiss, "Remiss för mikrobiologisk miljöundersökning" som skickas ut via e-post efter kontakt med laboratoriet.
Provtagning:
Kontakta alltid Hygienlaboratoriet före provtagning   
Huddinge: 08-585 811 66
Solna: 08-517 735 68   
Kundservice: 08-517 719 99

Tilläggsinformation

Beställ plattor från substratenhetens Webbutik
Webbutik och kontakt
Beställ från substratenheten:
- Sedimentationsplattor (14 cm) till luftprovtagning
- Rodacplattor (tryckplattor) till ytprovtagning

Ange på beställningen att det gäller provtagningsmateriel (på Information till leverantör).

Remiss/protokoll
Mikrobiologisk miljöundersökning (MIK3527) rekvireras från Hygienlaboratoriet, Klinisk mikrobiologi.

Luftundersökning
Använd Sedimentationsplattor för provtagning.

Provtagningsintruktion:
- Låt plattorna anta rumstemperatur.
- Märk plattan på undersidan och fyll i protokollet Mikrobiologisk miljöundersökning.
- Placera plattan i arbetshöjd, ca 1,2 m över golvnivå, i rummet och låt den stå öppen i 1 tim ± 5 min eller under hela operationen.
- Sätt på locket på plattan och tejpa fast.
- Dokumentera tiden i protokollet.

Skicka sedimentationsplattorna + en oanvänd platta (referensplatta), och ifyllt protokoll till laboratoriet.

Ytundersökning
Använd Rodacplattor (tryckplattor) för provtagning.

Provtagningsintruktion:
- Låt plattorna anta rumstemperatur.
- Märk plattan på undersidan och fyll i protokollet Mikrobiologisk miljöundersökning.
- Ta av locket till plattan och tryck agarytan mot provytan.
- Håll plattan mot provytan ca 5 sekunder, utan att rotera.
- Sätt på locket på plattan och tejpa fast.

Skicka tryckplattorna och ifyllt protokoll till laboratoriet.
Förvaring / transport:
Transportera de tejpade plattorna till laboratoriet i dubbla plastpåsar med locket nedåt.

Förvara plattorna i rumstemperatur.
Plattorna ska ankomma laboratoriet samma dag som provtagningen utförts.
Svarsrutiner:
​Luftundersökning: Svar inom 2 vardagar.
Ytundersökning: Svar inom 5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.