Chimerism

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativt sökord: Transplantationsuppföljning
Indikationer / kompletterande analyser:

Uppföljning av transplantation. Anslag? Rejektion? Relaps?

Tilläggsinformation

Patienter, som genomgår transplantation med hematopoetiska stamceller (HSC) från en besläktad eller obesläktad givare följs efter transplantationen upp med avseende på ett flertal parametrar omfattande bl.a. bestämning av antalet vita blodkroppar.

Chimerismanalysen är ett känsligt analys för att avgöra om patientens blodceller härstammar från mottagaren eller stamcellsdonatorn.

Denna analys utförs för att tidigt upptäcka en hotande rejektion och/eller detektera ett molekylärt återfall av grundsjukdomen.

Chimerismanalyser utförs på blod eller benmärg från patienter som genomgått stamcellstransplantation.
Metod:

Realtids-PCR (rq-PCR) eller detektion av mikrosatelliter med PCR (STR).

Med hjälp av PCR-teknik amplifieras specifika markörer från stamcellspatienten och donatorn i olika hematologiska cellpopulationer.

Dessa markörer detekteras antingen kvantitativt i realtid (rq-PCR) eller semikvantitativt med mikrosatelliter (STR, short tandem repeats).

Känsligheten för dessa tester är <0,01 % för rq-PCR samt 1-5 % för STR.
 
Laboratoriet analyserar provet med lämplig teknik, om inte annat önskas.

Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Transplantationsimmunologi-Stamcellstransplantation
Provtagning:

Provet ska märkas med namn och personnummer.

Blodprov från vuxna patienter:
5-10 mL i EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 5 mL 

Blodprov från små barn:
2 mL i EDTA-rör, lila propp. Minsta mängd 2 mL.

Benmärgprov från:
- vuxna minst 3 mL i EDTA-rör, lila propp
- små barn minst 1 mL i EDTA-rör, lila propp

Benmärgsprov ska anlända till laboratoriet senast kl.13.00 på fredagar. 

Undvik provtagning på fredagar om provet skickas med post eller extern transport.

Tilläggsinformation

Kindskrap för isolering av patientderiverat DNA efter hematopoetisk stamcellstransplantation:
- vänta minst en timme efter måltid
- skrapa insidan av kinden tio gånger med en steril nylonborste
- placera borsten i sterilt rör utan tillsats
- klipp av skaftet och förslut röret

Förvaring / transport:
Blodprovet förvaras i rumstemperatur om transport sker samma dag, som provtagningen.
Kylförvaring om inte transport sker samma dag.

Benmärg bör skickas till laboratoriet samma dag, som provtagningen. 
Om detta inte är möjligt, ska provet förvaras rullande på en rullvagga vid rumstemperatur till dess att transport är möjlig.
Referensintervall:
 
Svarsrutiner:

Svar levereras vanligtvis efter 5-7 arbetsdagar.

Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-585 879 06.