S 100 B, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hjärnprotein, lösligt
Rapportnamn: S-S 100 B
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut trauma mot CNS med hjärnskada, stroke, hjärntumör, efter hjärtstillestånd. Malignt melanom.
Kompletterande analys: S-NSE
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsakivator, gul propp
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
 
Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras kylt i väntan på transport. Kan skickas i rumstemperatur om transporttiden understiger 5-6 timmar och prov ankommer Klinisk kemi provtagningsdagen.
Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum och skickas fryst.
Referensintervall:

Enhet: mikrog/L
< 0,11

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja