Renin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Renin
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi. Förhöjda värden vid renovaskulär hypertension som t ex njurartärstenos, annan sekundär hyperaldosteronism orsakad av t ex reninproducerande tumör, hjärtsvikt, leversvikt, lätt njursvikt samt vid primär hypoaldosteronism (som vid binjurebarksvikt). Låga värden som tidigt tecken på primär hyperaldosteronism orsakad av binjurebarkadenom, -hyperplasi eller –tumör samt vid avancerad uremi med destruktion av de reninproducerande cellerna i njurarna.
Vid utredning av primär hyperaldosteronism talar kvoten P-Aldosteron/P-Renin > 60 pmol/mIE och P-Aldosteron > 400 pmol/L vid uppegående för aldosteronism, i synnerhet om Pt(U)-Aldosteron är förhöjt. ARR-kvot (Aldosteron-Renin ratio) 30-60 pmol/mIE utgör gråzon.
Kompletterande analyser: P-Aldosteron och/eller Pt(U)-Aldosteron.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Beställs elektroniskt eller på remiss Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Blodprovet får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.

OBS! Vid sambeställning av P-Aldosteron och P-Renin, följ provtagningsanvisning för P-Renin.

Förvaring / transport:
EDTA-röret får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.
Centrifugeras inom 4 timmar och häll av plasma. Förvaras och skickas vid rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring skickas plasman fryst.
Referensintervall:
Enhet: mIE/L
Liggande 2,8-40 
Uppegående 4,4-46 

Bedömning av kvot Aldosteron/Renin: Se Indikationer.
Felkällor: Hemolys > 2g/L, kraftig lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

​Nej