Neuronspecifikt enolas, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: NSE
Rapportnamn: S-NSE
Indikationer / kompletterande analyser:
Feokromocytom, neuroblastom, småcellig lungcancer.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Centrifugera inom en timme.
Förvaring / transport:
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom 24 timmar. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum vid temperatur lägre än -70°C och förvaras vid -20°C.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L 
< 16
Felkällor: Hemolytiskt prov > 0,5 g/L kan ej analyseras.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja