Lipoprotein (a), P-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Lp(a)
Rapportnamn: P-Lipoprotein(a)
Indikationer / kompletterande analyser:

Höga nivåer av Lipoprotein(a) (Lp(a)) är en oberoende riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom, aortastenos och ischemisk stroke. Lp(a)-nivån är framförallt genetiskt betingad och påverkas inte av livsstilsfaktorer eller traditionella lipidsänkande behandlingar (t.ex statiner, ezetimibe, fibrater). Däremot har studier visat att behandling med PCSK9-hämmare kan minska Lp(a) nivåerna upp till ca 30 %. Fördelningen av Lp(a) nivåer i befolkningen är skev, där majoriteten har låga nivåer och cirka 20 % har höga nivåer, >125 nmol/L. Bestämning av Lp(a) kan vara av värde vid hög risk för kardiovaskulär sjukdom eller tidig etablerad sådan, särskilt hos individer med ärftlig belastning. 1-2

Tilläggsinformation

Lp(a) består av en LDL-partikel med apolipoprotein (a) (apo(a)) kovalent bundet till apoB-100. Nivån i plasma varierar obetydligt med åldern men avsevärt mellan olika individer och dessutom finns etniska skillnader. Variationen betingas till största delen av en genetiskt bestämd storlekspolymorfism för apo(a) där isoformer av mindre storlek är associerade med högre plasmanivåer av Lp(a).1-2

Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: nmol/L
< 200

Referensintervallet motsvarar 97,5:e percentilen på eget undersökt material av 150 individer.
Tidigare studier har visat en ökad kardiovaskulär risk vid betydligt lägre värden än så och enligt European Atherosclerotic Society är önskvärda nivåer av Lp(a) < 80:e percentilen eller < 50 mg/dL vilket motsvarar ca 125 nmol/L.3

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Litteraturreferenser:
1. Nordestgaard, B. G.; Chapman, M. J.; Ray, K.; Boren, J.; Andreotti, F.; Watts, G. F.; Ginsberg, H.; Amarenco, P.; Catapano, A.; Descamps, O. S.; Fisher, E.; Kovanen, P. T.; Kuivenhoven, J. A.; Lesnik, P.; Masana, L.; Reiner, Z.; Taskinen, M. R.; Tokgozoglu, L.; Tybjaerg-Hansen, A., Lipoprotein(a) as a cardiovascular risk factor: current status. Eur. Heart J. 2010, 31 (23), 2844-53
2. Nordestgaard, B. G.; Langsted, A., Lipoprotein (a) as a cause of cardiovascular disease: insights from epidemiology, genetics, and biology. J. Lipid Res. 2016, 57 (11), 1953-1975
3. 1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818. PubMed