Insulin, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Insulin, fS-
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av oklar hypoglykemi med misstanke på insulinom och utredning av insulinresistens.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Fasteprov

Förvaring / transport:
Centrifugeras och kylförvaras inom 4 timmar. Skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mIE/L 
2-25 

14-25 mIE/L indikerar insulinresistens. 
Felkällor: Hemolyskänsligt (> 0,5 g/L)
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

Ja