Gastrin, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Gastrin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Utredning av atrofisk gastrit, Zollinger-Ellison syndrom och recidiverande duodenalulcera med hög syrasekretion.

Vid frågeställning atrofisk gastrit och ulcus kan Gastrinbeställning kompletteras med fS-Pepsinogen. Analyser beställs i serum.

Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp 

Fasteprov.

  • OBS Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
  • Vid provtagning utanför Karolinska se förvaring / transport.
  • Ange provtagningstid.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • OBS Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. 
  • Vid längre tids förvaring:
  • kylcentrifugera provet 10 min i 2000 G
  • minst 1 mL serum pipetteras av och fryses omgående
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Fryses omgående efter centrifugering
Kylcentrifug finns på alla Karolinskas laboratorium.
Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.


Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 55
Svarsrutiner:
Analyseras 1 gång per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Fr o m 2020-11-18 kommer analysen fP-Gastrin att utgå ur sortimentet. Observera att fS-Gastrin fortsättningsvis ersätter fP-Gastrin. fP-Gastrin kommer att finnas kvar på våra pappersremisser under det närmaste året, men eftersom den inte längre utförs kan den inte beställas.