Gastrin, fP-/fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fP-Gastrin resp. fS-Gastrin
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av atrofisk gastrit, Zollinger-Ellison syndrom och recidiverande duodenalulcera med hög syrasekretion.

Vid frågeställning atrofisk gastrit och ulcus kan Gastrinbeställning kompletteras med fS-Pepsinogen. Analyser beställs i serum.

Vid frågeställning Zollinger-Ellison syndrom och neuroendokrina tumörer kan Gastrinbeställning eventuellt kompletteras med neuroendokrina peptider (se fP-Peptidscreening). Analyser beställs i plasma.
Metod:
Immunkemi (RIA), radioaktivitet
Remiss:

Klinisk kemi
Special

fP-Gastrin: Ingår även i fP-Peptidscreening.
fS-Gastrin: Beställs enskilt.
Provtagning:
fP-Gastrin: EDTA-rör, lila propp.
Minst 2 mL blod krävs.  
Om fler plasmapeptider beställs samtidigt, lägg till 2 mL blod per komponent. För fullständig peptidscreening, se fP-Peptidscreening.
Fasteprov. 

fS-Gastrin: Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Fasteprov.

Prov tas i iskylt rör och transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Vid provtagning utanför Karolinska se förvaring / transport. 

Ange provtagningstid.
Förvaring / transport:
Transporteras i isbad till Klinisk kemi inom 30 minuter. Vid längre tids förvaring kylcentrifugeras provet och minst 1 mL plasma/serum pipetteras av och fryses omgående. Skickas som frysprov.
 
Kylcentrifug finns på samtliga sjukhuslaboratorier men kontrollera att närvårdslaboratoriet har kylcentrifug om patienten ska provtas utanför sjukhus. Saknas kylcentrifug kan provet centrifugeras efter kylning i isbad i 10-15 minuter.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
< 60
Svarsrutiner:
Plasma analyseras 1 gång per månad.
Serum analyseras 1 gång per vecka.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 5 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.