Calciumjon, fri, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Joniserat calcium
  • Fritt calcium
Rapportnamn: S-Calciumjon, fri ; vB-Calciumjon, fri resp kB-Calciumjon, fri
Indikationer / kompletterande analyser:
Mätning av den fysiologiskt aktiva fraktionen kalcium. Kan inte ersättas med albuminkorrigering av totalt kalcium.
Metod:
Potentiometri
Remiss:

Beställs elektroniskt eller med remiss Klinisk kemi Allmän

Ingår även i aB/kB/vB-Blodgaser.

Provtagning:
Venös provtagning
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp. (mikrorör accepteras inte).
Provet tas med minsta möjliga stas.
Röret måste fyllas tills vakuumet upphört helt för att få så liten påverkan av luft som möjligt. Drag ej ut nålen samtidigt med röret.

Transporteras till Klinisk kemi inom 1 timme.

Ange provtagningstid. 


Kapillär provtagning
Kapillärrör för blodgaser 100 µL (mikrorör accepteras inte), se Kapillära blodgaser eller om venös infart finns så kan prov tas i hepariniserad spruta, se Venösa blodgaser.
Provet beställs då som S-Calciumjon, fri men kommer att svaras ut som kB-Calciumjon, fri respektive vB-Calciumjon, fri.
Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter efter provtagning. 

kB-Calciumjon kan sambeställas med kB-Standardbikarbonat, se kapillärt standardbikarbonat och calciumjon, fri, kB- 

Kapillärrör med endast calciumjon och/eller standardbikarbonat beställt får skickas med rörpost.

Förvaring / transport:

Provet skall ha anlänt laboratoriet inom 1 timme efter provtagning och skall centrifugeras inom 30 minuter efter ankomst till lab, dock tidigast 30 minuter efter provtagning.

Om längre transporttid måste centrifugering varit gjord inom 2 timmar.

Centrifugeras (2000 x g i 10 minuter) med påsittande propp. Provet ska ej komma i kontakt med luft före mättillfället.
Centrifugerat prov är hållbart i kylskåp upp till 4 dygn om proppen ej har tagits av. Behöver dock ej kyltransporteras.


Serumrör som inte är korrekt fyllda kommer inte att analyseras. Besvaras med kommentaren ”Provtagningsfel”.
Referensintervall:

Enhet: mmol/L

​1-18 år​1,20-1,38
​> 18 år​1,15-1,33


Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, dvs pH-normering utförs ej.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Luftbubblor försämrar analysen pga. pH-förskjutningar i provet.