Alkaliskt fosfatas, isoenzymer, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • ALP (isoenzymer), S-
  • Fosfatas, alkaliskt, isoenzymer, S-
Rapportnamn: S-ALP, isoenzymer
Indikationer / kompletterande analyser:

Förhöjda ALP-nivåer av okänd genes. Elektroforetisk, semikvantitativ separation av lever-, skelett-, tarm- placenta- och gallvägs-ALP utförs. Hos vissa barn med kraftig ALP-stegring, s.k. benign alkalisk hyperfosfatasemi, ses ett typiskt isoenzymmönster
Anm. S-Alkaliskt fosfatas, placentatyp (PLAP) samt S-benspecifikt ALP (BLAP) finns som separata analyser.

Tilläggsinformation

​Analysen utförs inte om nivån av ALP  ligger inom referensintervallet.

Metod:
Elektrofores
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special

Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Bedömning av laboratorieläkare
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Nej

Kommentar:

​Hemolys stör bestämningsmetoden, varför prover med  alltför stark hemolys inte kan analyseras.