Aldosteron, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Aldosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hyperaldosteronism. För att avgöra sekundär hyperaldosteronism, även komplettering med P-Renin.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens 
Remiss:
Klinisk kemi
Special

Pt(U)-Natrium och Pt(U)-Kalium ingår.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.
Förvaras kyld under uppsamlingsperioden.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd i centrifugrör. Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kyld före transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.
Referensintervall:

Enhet: nmol/d (dygnsmängd)
3,3 - 78

Ökad aldosteronproduktion ses fysiologiskt vid bland annat behandling med diuretika, som minskar den cirkulerande plasmavolymen. Diuretika måste därför sättas ut helst 2 veckor före provtagningen. Eventuell kaliumbrist skall substitueras. Saltintag påverkar också aldosteronproduktionen.

Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:

Nej