Apixaban, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Antitrombotiska läkemedel
  • NOAK (Nya orala antikoagulantia)
  • DOAK (Direkta orala antikoagulantia)
Läkemedelsnamn:
  • Eliquis
Rapportnamn: P-Apixaban, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Eliquis® (apixaban) är en peroral faktor Xa-hämmare godkänd för profylax mot venös trombos/lungemboli efter elektiv ortopedisk behandling vid knä/höftproteskirurgi och mot TIA/stroke och perifer arteriell emboli vid förmaksflimmer.

Apixaban har en förutsägbar farmakokinetik och farmakodynamik, uppvisar mindre intra- och interindividuell variabilitet samt har ett bredare terapeutiskt index och därmed är rutinmässig koagulationsmonitorering inte nödvändig. Det finns dock fortfarande vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas.

Det finns inga tydliga rekommendationer om behandlingsnivåer och förväntade exponeringsnivåer är till stor del baserat på kliniska studier på friska personer. Därför ska tolkning av uppskattad Apixaban koncentration uppmätt med anti-Xa metod göras försiktigt.

För mer detaljerad information om Apixaban, se råd på: http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Aktuella-rekommendationer-och-praktiska-rad-om-orala-antikoagulantia/

För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Apixaban. Utförs av Klinisk farmakologi.

Metod:
Kemisk reaktion, fotometri

OBS! Korsreaktion mot LMWH, Rivaroxaban samt Anti Xa.
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller med konsultremiss).
Provtagning:
Citratrör 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Ange provtagningstid.

Provtagning cirka 2-4 timmar efter Apixaban-intag återspeglar i regel maximal plasmakoncentration.
 
Vid icke akuta situationer rekommenderas vanligtvis analys vid dalvärde (ca 12 timmar efter senaste dos)
Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Provet ska centrifugeras inom 60 minuter efter provtagningen för att få trombocytfri plasma. Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.

  • Centrifugeras vid 2000 x g och 15-20 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15-20 ºC i 10 minuter). Plasman överförs till ett plaströr.
    OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.   
  • Vid förvaring längre än 2 timmar fryses avhälld plasma i -70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
Som beskrivet ovan, så är förväntade behandlingsnivåer framförallt baserade på resultat från kliniska studier på friska. För mer detaljer se Läkemedelsverkets dokument: https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Koncentrationsbestamning_av_NOAK_nar-hur-och-varfor_bakgrundsdok_Info_fr_LV_nr_1_2017_webbpublicering.pdf
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:

​OBS! Metoden är osäker för värden < 20 mikrog/L. Om värden < 20 mikrog/L vill säkerställas, rekommenderas mätning av direkt plasmakoncentration som beställs som P-Apixaban. Utförs av Klinisk farmakologi.