Trombocytaggregation med Multiplate, Trombocytaggr(imp)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Trc-ASPI(Multiplate), Trc-ADP(Multiplate), Trc-COL (Multiplate), Trc-RIST(Multiplate), Trc-TRAP(Multiplate)
Indikationer / kompletterande analyser:
Står patient på trombocythämnade läkemedel (acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Prasugrel, IIb/IIIa antagonister (t.ex vid trauma)?
Har dessa trombocythämmande läkemedel effekt?
Får patienten som står på trombocythämmande läkemedel opereras (hur ser trombocytfunktion ut)?
Vid dessa indikationer ska ASPI och ADP tester beställas i första hand. TRAP ska endast beställas vid behandling med GPIIb/IIIa-blockerare.

Det finns för närvarande inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att Multiplate kan rekommenderas i allmän blödningsutredning eller preoperativ screening och därför bör Multiplate begränsas enbart till patienter med tydlig blödningsbenägenhet som tyder på rubbning i trombocytfunktion. Vi rekommenderar att dessa speciella patientfall diskuteras med koagulationskunnig läkare före provtagning.

Tilläggsinformation

Medicinsk bakgrund, indikation/er
Multiplate impedans-aggregometri är en ny metod för att kvalitativt studera trombocyters aggregationsförmåga. Analysen utförs på helblod och under kort analystid. Syftet med metoden är allmän screening av trombocytfunktion (förvärvade eller hereditära trombocytfunktionsdefekt) och kontroll av behandling med trombocythämmande läkemedel (ASA, klopidogrel, prasugrel, IIb/IIIa antagonister).
Adekvat trombocytaggregationshämning är av central betydelse för klinisk behandling av patienter med hög risk av arteriell trombos, t.ex. efter stentbehandling eller i akuta koronara syndrom (ACS). Klopidogrel eller ASA "resistance" (minskad effekt av det läkemedlet i patienten) är associerad med en signifikant ökad risk för arteriell tromboembolism.
Däremot kan nedsatt trombocytfunktion orsaka hemorragiska komplikationer under kirurgiska ingrepp. Multiplate impedans-aggregometri möjliggör snabb kontroll eller uteslutning av läkemedelsinducerad eller sjukdomsrelaterade trombocyterdisfunktion.

Medicinsk bedömning
Behandling med ASA ger nedsatt aggregeringsförmåga mätt med ASPI-test men ej med ADP eller TRAP-testerna. Behandling med P2Y12-hämmare som klopidogrel ger nedsatt aggregation endast med ADP-test. Behandling med GpIIb/IIIa-hämmare som abciximab ger nedsatt aggregation i samtliga tester. Ofta behandlas patienten med både ASA och klopidogrel vilket förväntas slå ut trombocytens aggregationsförmåga i både ASPI och ADP-testet.
U-värdet för vad som anges som normal respons för klopidogrel varierar i litteraturen och därför ska den tabellen ses som orientering för vad som anses vara terapeutisk nivå för low/non-respons vid behandling med klopidogrel.

Enligt Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
Läkemedel
(exempel)
Test
Terapeutisk nivå
(U)
 
Low responder
(U)
Non responder
(U)
 
 ASA  ASPI  < 30  30-65  > 65
 Klopidogrel  ADP  < 30  30-45  > 45
 Abciximab  TRAP  < 30  30-80  > 80
På individbasis är det mest optimala att kontrollera trombocytfunktionen såväl före som efter insatt medicinering. Vid utsättning av ASA ses vanligen en signifikant förbättring av trombocytfunktionen redan efter 4 timmar. Efter 2-5 dagar är ASA-effekten helt borta. För klopidogrel kvarstår den trombocythämmande effekten upp till en vecka efter sista dosen.

Vid Glanzmanns trombosteni är samtliga tester (ASPI, ADP, TRAP men också COL och RISTO) väldigt låga eller så är kurvorna helt plana. Hos patienter med Bernard Soulier syndrom är ADP och ASPI sänkta medan RISTO är jätte låg eller kurvan är helt borta och RISTO är normal. RISTO test med RISTOconfirm kan vara av värde för diagnos av von Willebrands sjukdom (särskild svåra förmer av typ I och typ III). Obs: diagnostisk betydelse av Multiplate impedans-aggregometri för dessa indikationer måste bekräftas i flera studier.

Referenser
1. Bonello L et al. Am J Cardiol. 2009; 103: 5-10.
2. Jambor C et al. Anesth Analg. 2009; 109: 25-31
3. Mengistu AM et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008; 22: 40-6.
4. Müller-Schunk S et al. Am J Neuroradiol. 2008; 29: 786-91.
5. Rahe-Meyer N et al. Anesth Analg. 2008; 107: 1791-7.
6. Rahe-Meyer N et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2009; 53: 168-75.
7. Sibbing D et al. J Am Coll Cardiol 2008; 53: 849-56.
8. Sibbing D et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 250-56.
9. Siller-Matula JM et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 351-9.
10. Valarche V et al. J Thromb Haemost. 2011; 9: 1645-7.
Metod:
Impedans

Multiplate trombocytaggregation metod mäter trombocytfunktion i helblod med impedansteknik. Multiplate har en hög känslighet för trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Prasugrel, IIb/IIIa antagonister).
Remiss:
Elektronisk beställning eller Konsultremiss

Följande uppgifter måste anges på beställningen/remissen:
- Trombocythämmande läkemedel
- Misstänkt trombocytrubbning
- Känd blödningsbenägenhet hos patienten/familj
- Substitution (trombocytkoncentrat)
- Aktuellt trombocytantal. OBS att B-Trombocyter ska beställas o provtas samtidigt som Multiplate-analyserna. 

Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras.
Provtagning:
Specialrör, ”Hirudin-rör, vit propp”.
Vakuumrör, plast, med tillsats av Hirudin, drar 3 mL (se bild på  sidan Provtagningsmateriel/Venprovtagningsrör).
Rör hämtas på Klinisk kemi. 
Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör och försiktigt vändas 5-10 gånger direkt efter provtagning.

Ange provtagningstid.

B-Trombocyter beställs akut och provtas vid samma tillfälle.
Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras. 

OBS! Kontakta klinisk kemi (08-517 719 99) före provtagning för planering av eventuell transport till analyserande lab. Prov skall omedelbart lämnas till Klinisk kemi, efter provtagning (se mer information under Förvaring/transport).
Får ej skickas med rörpost.
Förvaring / transport:

Får ej centrifugeras.
Får ej skickas med rörpost.
Förvaras/transporteras i rumstemperatur.
Proverna måste vara det analyserande laboratoriet tillhanda senast 2 timmar efter provtagning.

Prover analyseras dygnet runt i Solna och på Danderyd. Om ordinarie transport inte går att använda så ordnas en extratransport, som betalas av provbeställaren.

Referensintervall:
Trc-ASPI(Multiplate)   53 – 135 U
Trc-ADP(Multiplate)  55 – 114 U
Trc-COL (Multiplate)  62 – 109 U
Trc-RIST(Multiplate)  62 – 145 U
Trc-TRAP(Multiplate)  93 – 159 U
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Kommentar: